Τροχοί & TIR

Τι χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η ενίσχυση επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών» συνολικού προϋπολογισμού 50 ε
Παρασκευή 01/09/2017 - 05:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Η ενίσχυση επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα ορίζεται μεταξύ 18 έως 24 μηνών.

Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:

n Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.

n Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν

1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος),

2) τα συστήματα διανομής, π.χ. άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD),

3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές,

4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και

5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).

n Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κ.λπ.

n Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά τη διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.

n Ροή μετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

PreviousNext