Απλουστεύονται ορισμένες διαδικασίες κάνοντας ευκολότερη την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το νόμο 4512 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής» που πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής νοούνται οι εγκαταστάσεις, στεγασμένες ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, οι οποίες εξυπηρετούν την άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και οι οποίες δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής, βιομηχανικής, λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας.

Διαβάστε αναλυτικά στο τεύχος Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί.