Από τον κ. Μεραμβελιωτάκη έρχεται η χρήσιμη πληροφόρηση που αφορά στην οδήγηση χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Στο ερώτημά του, απάντησε ο κ. Πατσιαβός, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, αναφέροντας τα εξής: «Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος, σας πληροφορούμε ότι στο άρθρο 29 του κανονισμού 165/2014 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η κάρτα του οδηγού έχει φθαρεί, δυσλειτουργεί ή έχει απολεσθεί ή κλαπεί, ο οδηγός επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει αίτηση για αντικατάσταση εντός 7 ημερών, να οδηγεί για διάστημα 15 ημερών ή και μεγαλύτερο αν αυτό απαιτείται για να επιστρέψει στην έδρα του.

Ειδικότερα, στο επεξηγηματικό σημείωμα 8 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζεται ότι, εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, σε οδηγό που επιστρέφει στην έδρα του πριν την παρέλευση των 15 ημερών επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί χωρίς κάρτα και σε άλλα ταξίδια μέχρι λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος».