Επαγγελματίας οδηγός μπορεί ταυτόχρονα με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης να ζητήσει και την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε μία από τις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D ή να ζητήσει την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα ή εκτός των παραπάνω κατηγοριών, υποβάλλοντας στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Εφόσον δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1E, D, DE κατά περίπτωση:

α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C ή CE ή D1 ή D1E ή D ή DE μαζί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

  •  Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επέκτασης.
  •  Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
  •  Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  •  Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.

Επίσης, απαιτούνται, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω:

  •  Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης. ε) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση.
  •  Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.
  •  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
  •  Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας.
  •  Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών (αριθ. Π110/44485/4911), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2143/Β/2019.

Εξέταση για ΠΕΙ

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις για ΠΕΙ είναι να λάβει από τη Διεύθυνση Μεταφορών το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), έχοντας υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη θεωρητική εξέταση για χορήγηση Π.Ε.Ι. Το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός έχει αιτηθεί χορήγηση κατηγορίας άδειας οδήγησης και Π.Ε.Ι. τότε καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο όπως προβλέπεται.

Σημειώνεται, ότι η θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τη θεωρητική εξέταση για τη χορήγηση της κατηγορίας άδειας οδήγησης. Μετά τη θεωρητική εξέταση, οι επιτυχόντες προχωρούν στην πρακτική εξέταση που περιλαμβάνει διάφορα στάδια, όπως ερωτήσεις, οδήγηση 90 λεπτών κ.λ.π.

Για όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν το ΠΕΙ θα πρέπει να απευθύνονται στις Σχολές Οδηγών και ΣΕΚΑΜ.