Υποχρεωτική η Δημοσιοποίηση των τιμοκατάλογων οχημάτων

Σάβ, 06/07/2019 - 08:00

Νέες διατάξεις ισχύουν για τους εισαγωγείς αυτοκινήτων σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης. Αλλά για τους καταναλωτές και υποψήφιους αγοραστές οχημάτων ενδιαφέρον έχουν οι διατάξεις για τους τιμοκαταλόγους και τη διαμόρφωση των λιανικών τιμών πώλησης.

Ειδικότερα, με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1933/Β/19, καθορίζονται οι προδιαγραφές των τιμοκαταλόγων με τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης των οχημάτων, κατά περίπτωση, οι οποίοι υποβάλλονται για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, καθώς και η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοστών απομείωσης της φορολογητέας αξίας, των επιβατικών.

Ειδικότερα:

α) Ως προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, νοείται ο υπολογισμός, κατά περίπτωση, της λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων ή της τιμής χονδρικής πώλησης, κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση του οχήματος, με βάση τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

β) Ως διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης νοείται ο υπολογισμός της τελικής φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, βάσει των απομειώσεων και των άλλων στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία οχήματος.

γ) Ως καθορισμός της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης νοείται ο υπολογισμός τεκμαρτής αξίας στις ειδικές περιπτώσεις με βάση τις αξίες πανομοιότυπων ή παρόμοιων μοντέλων, παραλλαγών ή εκδόσεων, αυτοκινήτων οχημάτων της ίδιας μάρκας του ιδίου έτους κυκλοφορίας στην ελληνική ή διεθνή αγορά, κατά περίπτωση, ή με βάση άλλα διαθέσιμα στοιχεία στις Τελωνειακές Περιφέρειες, ή με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες.

Δημοσιοποίηση τιμοκατάλογων

Για τους καταναλωτές, ενδιαφέρον έχουν οι διατάξεις της απόφασης που αφορούν στους τιμοκαταλόγους, οι οποίοι τώρα υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα από τους κατασκευαστές, προκειμένου για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα ή από τους εισαγωγείς/επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς, προκειμένου για εισαγόμενα από τρίτες χώρες ή οχήματα αποκτούμενα από χώρες της Ε.Ε. στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα, τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης προ φόρων υποβάλλουν και πρόσωπα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά, καινούργια οχήματα τα οποία προέρχονται από διασκευή στις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία των διασκευασθέντων οχημάτων διαμορφώνεται με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης προφόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 126 και 123 του ν. 2960/2001. Επίσης, οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, αφορούν στην ανώτατη προτεινόμενη τιμή πώλησης, χωρίς Φ.Π.Α., των αυτοκινήτων, κατά μάρκα/εμπορική ονομασία του κατασκευαστή, εργοστασιακό τύπο, παραλλαγή/μοντέλο και έκδοση στην ελληνική αγορά.

Στην εν λόγω τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία του εξοπλισμού, ο οποίος είναι ήδη ενσωματωμένος στη συγκεκριμένη έκδοση του οχήματος, ως προς την αξία, καθώς και κάθε είδους διαμορφωτικό της τιμής πώλησης, κόστος. Νοείται ότι στη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, συμπεριλαμβάνονται οι δασμοί για οχήματα που προέρχονται από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, ως ένα εκ των βασικών διαμορφωτικών στοιχείων της λιανικής τιμής πώλησης αυτών. Στους τιμοκαταλόγους περιλαμβάνεται επίσης, η αξία, ήτοι η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων των ειδών του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού των οχημάτων, ο οποίος δεν είναι ήδη ενσωματωμένος στις ανωτέρω εκδόσεις των οχημάτων, ως προς την αξία και ο οποίος δύναται να διατίθεται μεμονωμένα, ή σε συνδυασμούς ειδών, με ένδειξη ως προς τα οχήματα για τα οποία είναι διαθέσιμος, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση.

Σε περίπτωση συνδυασμού ειδών εξοπλισμού, αναγράφονται αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο συνδυασμό. Η αξία των ειδών του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους ξεχωριστά και διακριτά, ανά κωδικό είδους ή ανά κωδικό συνδυασμού ειδών. Οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων, τόσο της βασικής έκδοσης των οχημάτων, όσο και του πρόσθετου/ προαιρετικού εξοπλισμού αναγράφονται υποχρεωτικά σε ευρώ.

Οι τιμές των μεταχειρισμένων

Ειδικότερα, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, πριν από την 1/6/2016 ισχύουν οι τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων, κατά τον χρόνο κυκλοφορίας τους στη διεθνή αγορά, όπως αυτές εμφανίζονται στους υποβαλλόμενους από τα υπόχρεα πρόσωπα, τιμοκαταλόγους και αφορούν παρελθόντα έτη.

Οι τιμοκατάλογοι λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων, με ευθύνη του κατασκευαστή, προκειμένου για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα, ή του εισαγωγέα/επίσημου αντιπροσώπου, προκειμένου για εισαγόμενα και αποκτούμενα από χώρες της Ε.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο, όπως ακριβώς αυτοί κατατίθενται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία αποδοχής και, σε κάθε περίπτωση, στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών. Οι τιμοκατάλογοι για τα παρελθόντα έτη πριν από την 1/6/2016 δημοσιοποιούνται επίσης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Στους παραπάνω τιμοκαταλόγους συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξία (λιανική τιμή πώλησης προ φόρων) του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των οχημάτων, ο οποίος δεν είναι ήδη ενσωματωμένος στις ως άνω εκδόσεις των οχημάτων.