Διαγραφή οχημάτων λόγω εξαγωγής

Δευ, 08/07/2019 - 02:00

Οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα ορίζονται με πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών (ΦΕΚ 2118/Β/2019).

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για οχήματα με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων, πλην φορτηγών και λεωφορείων, ενώ για φορτηγά και λεωφορεία πάνω από 3,5 τόνους, η διαδικασία διαγραφής τους είναι η προβλεπόμενη στην υπ. απόφαση Α10852/754/27-02-2002 (ΦΕΚ 345/ Β΄/21-03-2002). Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής / αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών και των λεωφορείων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή φορτηγό ή λεωφορείο βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, καθώς και του βιβλιαρίου μεταβολών του προς εξαγωγή φορτηγού ή λεωφορείου.