Μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία συνένωσης επιχειρήσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνει το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Ειδικά, ο κατακερματισμένος τομέας των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να αξιοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιώντας συνέργειες, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μιας διοικητικής/ οργανωτικής καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, ο βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αφορούν στους οκτώ/8 θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα και οι οποίοι (τομείς) είναι:

  • Αγροδιατροφή,

  • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

  • Ενέργεια,

  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,

  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),

  • Υλικά – Κατασκευές,

  • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για τον σχηματισμό Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας/ΣΣΚ είναι δέκα (10) ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚ 361/2003 περί ΜΜΕ. Ο περιορισμός του αριθμού και του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ικανοποιείται τόσο κατά την ένταξη όσο και κατά την ολοκλήρωση των ΣΣΚ. Μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία και στον συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό δημιουργία ΣΣΚ.

Σε περίπτωση συμμετοχής συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη, η δε επιλογή της θα γίνεται από τις ίδιες τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Οκτωβρίου (378) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.