Τροχοί & TIR

Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας»

Μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία συνένωσης επιχειρήσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνει το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» που ανακοίνωσ
Σάββατο 05/10/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία συνένωσης επιχειρήσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνει το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). Ειδικά, ο κατακερματισμένος τομέας των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να αξιοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιώντας συνέργειες, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μιας διοικητικής/ οργανωτικής καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, ο βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αφορούν στους οκτώ/8 θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα και οι οποίοι (τομείς) είναι:

n Αγροδιατροφή,

n Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,

n Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

n Ενέργεια,

n Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,

n Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),

n Υλικά – Κατασκευές,

n Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για τον σχηματισμό Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας/ΣΣΚ είναι δέκα (10) ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚ 361/2003 περί ΜΜΕ. Ο περιορισμός του αριθμού και του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ικανοποιείται τόσο κατά την ένταξη όσο και κατά την ολοκλήρωση των ΣΣΚ. Μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία και στον συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό δημιουργία ΣΣΚ.

Σε περίπτωση συμμετοχής συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη, η δε επιλογή της θα γίνεται από τις ίδιες τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι σε κάθε Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας /ΣΣΚ δύναται να αποτελούν μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς, χωρίς διακριτό προϋπολογισμό.

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης /ΕΤΠΑ. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συνεισφορά στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί. (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1301/2013).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. Ως ημερομηνία

έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται, με ευθύνη του δικαιούχου, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Δράση θα αναπτυχθεί σε δύο(2) Στάδια που αντιστοιχούν σε δύο (2) Προσκλήσεις.

Ειδικά:

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβάλλεται από τον Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος/τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους), και οι ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός, προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης και την επιλογή των Φορέων Αρωγών, θα δημοσιευθεί 2η Πρόσκληση προς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ ανεξαρτήτως του εάν έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των προκριθέντων Φορέων Αρωγών της 1ης Πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης, θα υποβληθούν, επιχειρηματικά σχέδια από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με τους Φορείς Αρωγούς των προκριθέντων ΣΣΚ. Σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε Ε&Τ με ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς φορείς ή και με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του ΣΣΚ. Στόχος των ενεργειών θα είναι η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Στο σύνολο της Δράσης ο ΣΣΚ πρέπει να εδραιώνει ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών του, ώστε να αναπτύσσεται σημαντική δυναμική για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, να υλοποιούνται στρατηγικές διείσδυσης των επιχειρήσεων-μελών σε αγορές-στόχους, να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, να προσελκύονται επενδύσεις, να επιτυγχάνονται διεθνείς συνεργασίες και να διαχέεται η γνώση και η τεχνογνωσία, που αναπτύσσεται στο πλαίσιό του και να επιτυγχάνεται προσέλκυση νέων μελών.

Ο Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Επιλέξιμες είναι οι κατωτέρω δαπάνες:

Κριτήρια αξιολόγησης

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Καινοτομικότητα και Στρατηγική ανάπτυξης του προτεινόμενου ΣΣΚ (συντελεστής στάθμισης 40%),

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Οργάνωση - Αξιοπιστία /Εμπειρία του Φορέα Αρωγού, Τεκμηρίωση προϋπολογισμού (συντελεστής στάθμισης 30%),

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Βιωσιμότητα επενδυτικού σχεδίου (συντελεστής στάθμισης 30%).

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, www.gsrt.gr, θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι όροι συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησής τους.

Πληροφορίες:

Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ

Τμήμα Καινοτομίας,

Ιωάννα Μυλωνά 2131300143, η-δ: i.milona@gsrt.gr

Κωνσταντίνος Απέργης 2131300157, η-δ: dape@gsrt.gr

PreviousNext