Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο των Μεταφορών και των Logistics

Κυρ, 06/10/2019 - 08:00

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5003042, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5868/748/Α3 (ΑΔΑ: 9ΨΩΜ465ΙΧ8-ΝΨΖ) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5003/ Β3/1103/7.8.2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΕ465ΧΙ8-5ΑΜ).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της Πράξης

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1.250 ωφελουμένους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (ανεξαρτήτου κλάδου ή τομέα απασχόλησης) και συγκεκριμένα:

1. Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

n Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας

n Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

n Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ειδικά διαμορφωμένης για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Έργου 024.esee.gr Κάθε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται σε επόμενο σημείο, εγγράφεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων».

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής Άσκησης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής:

n Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη για το τμήμα του εξέταση. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση, θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματισμένη για το τμήμα του επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση).

n Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων.

n Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο σχέδιο δράσης της Πράξης, συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης.

Στην περίπτωση αδυναμίας τους η στην περίπτωση αποχώρησης, οι διαθέσιμες πλέον θέσεις θα καλυφθούν από τους Επιλαχόντες της ομάδας Περιφερειών με την υψηλότερη βαθμολογία. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 04/09/2019, ώρα 12:00:00 και λήγει στις 04/10/2019 και ώρα 23:59:59.

Η προθεσμία παραλαβής από την Ε.Σ.Ε.Ε. των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει στις 04/09/2019, ώρα 12.00 και λήγει στις 09/10/2019 και ώρα 14:00:00.