Τροχοί & TIR

Αλλαγές στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων. Οι νέες προϋποθέσεις

Με πρόσφατη απόφαση του υφ. Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο τροποποιείται η προηγούμενη (2805/21) απόφαση και ορίζονται νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των οχ
Παρασκευή 05/05/2023 - 10:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρόσφατη απόφαση του υφ. Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο τροποποιείται η προηγούμενη (2805/21) απόφαση και ορίζονται νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο, δηλαδή των ρυμουλκούμενων.

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων

- Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) Το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

- Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

- Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

- Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

- Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

- Για τα καινούργια οχήματα από:

α) Το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή

β) το δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή

γ) το δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) το πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης

Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα, ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με το εξής δικαιολογητικό:

α) την ξένη άδεια κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν ξένη άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας: 

α) Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή,

β) Βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προβλέπονται.

- Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας και μεταφρασμένη στα ελληνικά.

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

- Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

• Για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 από το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ)

- Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις για το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης ΕΣΡ:

α) Το ΕΣΡ συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

β) Το ΕΣΡ ταυτίζεται με την υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

γ) Το ΕΣΡ εκδόθηκε βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του οχήματος ή ξένης άδειας κυκλοφορίας.

- Για οχήματα κατηγορίας Ο2 ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

β) ειδικότερα, στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχει εκδοθεί ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης και δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (Απαιτούμενα στοιχεία και Διαδικασίες για την Έγκριση Κατασκευής Ρυμουλκούμενων ή Ημιρυμουλκούμενων Οχημάτων) της υπό στοιχεία ΣΤ-29900/1977 (Β’ 1318) κανονιστικής απόφασης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον και τα προβλεπόμενα τεχνικά στοιχεία.

- Για οχήματα κατηγορίας Ο3 και Ο4 από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Νέα προθεσμία ταξινόμησης και δικαιολογητικά

Οχήματα κατηγορίας Ο1, καθώς και οχήματα κατηγορίας Ο2 μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, σκαφών αναψυχής και αλόγων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, τα οποία ήταν ήδη στην κατοχή και την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν τις 30/6/2022 και δεν διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι και τις 18/12/2023.

- Για την ταξινόμηση των παραπάνω οχημάτων ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή αντίστοιχα δικαιολογητικά αγοράς υλικών/ εξαρτημάτων (πχ. άξονες, ρυμός κ.λπ.) κατασκευής του οχήματος σε περίπτωση ιδιοκατασκευής ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου περί κατοχής και ιδιοκτησίας του οχήματος πριν από την ημερομηνία 30/6/2022.

γ) Υπεύθυνη δήλωση/μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ.

δ) Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή.

ε) Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Στην περίπτωση που ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος δεν προκύπτει από εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ ή ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε
ακολουθείται η διαδικασία χάραξης αριθμού αναγνώρισης.

- Όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, υποχρεούνται μέχρι τις 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

- Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρο), ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη μέχρι τις 30/9/2023.

Σημείωση: Το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης με αριθμό 113794 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2525/Β/18-4-23.

Σημείωση Σύνταξης: Για την αποφυγή λανθασμένης ερμηνείας, υπενθυμίζουμε ότι το γράμμα Ο συμβολίζει όλα γενικά τα ρυμουλκούμενα περιλαμβανομένων και των επικαθήμενων (ημιρυμουλκούμενα). Στη συνέχεια έχουμε τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας το πολύ 0,75 τόνων.

Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και μέχρι 3,5 τόνους.

Κατηγορία Ο3: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 3,5 και έως 10 τόνους.

Κατηγορία Ο4: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 10 τόνων.

PreviousNext