Στο ποσό των 11.772.000 ευρώ προσδιορίστηκε η αποζημίωση για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.).

Το παραπάνω ποσό αφορά στο έτος 2021 και χορηγείται από το υπ. Μεταφορών για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, λόγω πλήρων ή μερικών απαλλαγών στην καταβολή κομίστρου των παραπάνω κατηγοριών και περιλαμβάνει τη δαπάνη που προκαλείται:

α) Από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.382.000 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

β) από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

γ) από τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., συνολικού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

δ) από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ και την ελεύθερη (δωρεάν) μετακίνηση των ΑμεΑ με τα αστικά λεωφορεία ορισμένων εκ των ανωτέρω ΚΤΕΛ, τα οποία εκτελούν και αστικές επιβατικές γραμμές, συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (3.150.000€ και 950.000€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ποσά που τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το τρέχον έτος μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.

Οι αναλυτικοί πίνακες για κάθε αστικό/ υπεραστικό ΚΤΕΛ

Πίνακας Ι

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2021.

1

1

1

Πίνακας ΙΙ

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2021

1

1

1

Πίνακας ΙΙΙ

Καταβολή Αποζημιώσεων σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2021.

1

1

Πίνακας ΙV

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2021.

1

1

1

Πίνακας V

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2021

1

 

1

1

1

Πίνακας VΙ

Καταβολή Αποζημιώσεων σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2021

1

1

1