Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών μεταξύ, αλλά και εντός, των κτιρίων της ΕΡΤ ΑΕ, στην περιφέρεια Αττικής και γενικότερα στην περιφέρεια Αττικής προκήρυξε η ΕΡΤ Α.Ε.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €99.919,84 πλέον 24% Φ.Π.Α. και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τις 31/12/2021 και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο ενδεχόμενα επέλθει πρώτο).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 23/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), η οποία είναι προσβάσιμη την 03/11/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή και σε άριστη κατάσταση εξοπλισμό για την υλοποίηση της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

  • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) γερανοφόρο όχημα,

  • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) περονοφόρο όχημα,

  • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα (πλατφόρμα) με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων,

  • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό μεταφορικό μέσο, ωφέλιμου φορτίου από 1 m3 έως και 40 m3, κλειστού τύπου, με υδραυλική πόρτα ανύψωσης,

  • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό μεταφορικό μέσο ωφέλιμου, φορτίου από 1 m3 έως και 40 m3, ανοικτού τύπου, με υδραυλική πόρτα ανύψωσης,

Για τον παραπάνω εξοπλισμό, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν - κατά περίπτωση - άδειες χρήσης/κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων, δελτία τεχνικού ελέγχου, κάρτες καυσαερίων σε ισχύ, πιστοποιήσεις καταλληλότητας. Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν κατ' ελάχιστον έξι (6) άτομα ως προσφερόμενο προσωπικό, το οποίο θα διαθέτει - κατ' άτομο - την απαραίτητη κατά περίπτωση πιστοποίηση ως φορτοεκφορτωτές.

Πληροφορίες: ΕΡΤ Α.Ε., Τηλ.: 210 6075731, e-mail: psideris@ert.gr, Αρμόδιος: Π.ΣΙΔΕΡΗΣ