Τροχοί & TIR

Δυτική Αττική: Διαγωνισμός ύψους 329.192 ευρώ για μεταφορές παιδιών – νέων

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (Α
Τετάρτη 28/06/2023 - 12:41
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους - Σεπτέμβριος 2023 έως και Ιούλιος 2026.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά δρομολόγιο βάσει της τιμής, σε ευρώ και με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά δρομολόγιο.

Ο προϋπολογισμός είναι 329.192,10 € συμπ. ΦΠΑ, αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου 10% και τροποποίησης δρομολογίου 25%.

Οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορά και για τα δύο δρομολόγια. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά τους απορρίπτεται.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 196803) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28η Ιουνίου 2023.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 24η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28η Ιουλίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.

Πληροφορίες: Φραγκιαδάκη Αριάδνη, Τηλ.: 213 2047009 και e-mail: afragiadaki@patt.gov.gr

PreviousNext