Σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο θα ασκείται ο έλεγχος των διαχειριστών Μεταφορικών Επιχειρήσεων μέσω διασύνδεσης των εθνικών μητρώων.

Αυτό σημαίνει ότι, αν ο διαχειριστής μιας μεταφορικής εταιρείας π.χ. στην Ελλάδα έχει στερηθεί την ιδιότητά του αυτή εξαιτίας σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας, τα φορτηγά της εταιρείας του δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Αναλυτικότερα, από φέτος ισχύει η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Μεταφορικών Επιχειρήσεων με το κοινό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ονομάζεται ERRU

[European Registers of Road Transport Undertakings - Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών) στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2016, που καθόριζε κοινούς κανόνες με εφαρμογή απ’ όλα τα κράτη μέλη, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της μεταφορικής δραστηριότητας μιας εταιρείας σε άλλη χώρα, τη στιγμή που στο κράτος ταξινόμησης των φορτηγών, ο διαχειριστής έχει τεθεί εκτός καθηκόντων λόγω παραβάσεων.

Εδώ να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί η κατάρτιση ενός καταλόγου στον οποίο εμφανίζονται όλες οι παραβάσεις κατηγοριοποιημένες σε ελαφρές, σοβαρές, πολύ σοβαρές και οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά (κυρίως) τους υπεύθυνους διαχειριστές μεταφορικών επιχειρήσεων.

Ο νέος κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών με το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων ERRU και προβλέπει ότι από 30 Ιανουαρίου του 2019 τα κράτη μέλη μπορούν να επικαλούνται τις πληροφορίες του ERRU και, νόμιμα, να προβαίνουν στις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως αφαίρεση άδειας οδήγησης ή αφαίρεση κοινοτικής άδειας ή υποχρεωτική παύση από τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στη λειτουργία «Έλεγχος Κοινοτικής Άδειας» του ERRU στους φορείς ελέγχου κάθε κράτους που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια οδικών ελέγχων.

Τι περιλαμβάνει το σύστημα ERRU

Το σύστημα ERRU περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

  • Κεντρικό κόμβο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αίτημα από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, να το επικυρώνει και να το επεξεργάζεται διαβιβάζοντάς το στα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση. Ο κεντρικός κόμβος αναμένει να λάβει απάντηση από όλα τα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση, συγκεντρώνει όλες τις απαντήσεις και διαβιβάζει τη συγκεντρωτική απάντηση στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

  • Εθνικό σύστημα ανά κράτος μέλος το οποίο διαθέτει διεπαφή που έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει αιτήματα στον κεντρικό κόμβο, καθώς και να λαμβάνει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Τα εθνικά συστήματα δύνανται να χρησιμοποιούν ιδιόκτητο ή εμπορικό λογισμικό για τη μετάδοση και τη λήψη μηνυμάτων από τον κεντρικό κόμβο.

  • Ως εναλλακτική επιλογή, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τη χρήση συμβατού εμπορικού δικτύου για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αρμόδια αρχή παρέχει στον κεντρικό κόμβο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στο εν λόγω δίκτυο.

Η διαχείριση του κεντρικού κόμβου ασκείται από την Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού κόμβου. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στον κεντρικό κόμβο για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, εκτός από τα δεδομένα καταγραφής κινήσεων και τα στατιστικά δεδομένα που απαιτούνται από τα κράτη μέλη. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τον κεντρικό κόμβο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. Επίσης τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για:

  • Τη σύσταση και τη διαχείριση του εθνικού τους συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής με τον κεντρικό κόμβο.

  • Την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εθνικού τους συστήματος, τόσο του υλισμικού όσο και του λογισμικού, είτε ιδιόκτητου είτε εμπορικού.

  • Την ορθή διαλειτουργικότητα του εθνικού τους συστήματος με τον κεντρικό κόμβο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των μηνυμάτων σφάλματος που λαμβάνονται από τον κεντρικό κόμβο.

  • Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

  • Τη λειτουργία του εθνικού τους συστήματος σύμφωνα με το επίπεδο εξυπηρέτησης που προβλέπεται από τον κανονισμό.

Έλεγχος Αξιοπιστίας Διαχειριστών Μεταφορών

Αν κατά τον έλεγχο μέσω ERRU, διαπιστωθεί ότι ο διαχειριστής μεταφορών έχει κηρυχθεί σε κάποιο κράτος μέλος ακατάλληλος να διαχειρίζεται τις μεταφορικές δραστηριότητες επιχείρησης, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αναζήτηση ευρυεκπομπής CGR αποστέλλοντας Αίτημα Ελέγχου Αξιοπιστίας. Τα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση ανταποκρίνονται στο αίτημα αποστέλλοντας Απάντηση Ελέγχου Αξιοπιστίας. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σοβαρές παραβάσεις μέσω ERRU το κράτος μέλος παράβασης κοινοποιεί στο κράτος μέλος εγκατάστασης τυχόν σοβαρή(-ές) παράβασης(-εις) που διαπράχθηκε(-αν) από επιχείρηση μεταφορών. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με την αποστολή Αιτήματος Κοινοποίησης Παράβασης.

Το Αίτημα Κοινοποίησης Παράβασης διαβιβάζεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την οριστική απόφαση για το ζήτημα. Στο αίτημα περιγράφονται οι παραβάσεις καθώς και το καθεστώς των κυρώσεων που επιβλήθηκαν και των κυρώσεων που ζητήθηκαν, κατά περίπτωση, στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Από την πλευρά του, το κράτος μέλος εγκατάστασης ανταποκρίνεται στο Αίτημα Κοινοποίησης Παράβαση αποστέλλοντας Απάντηση Κοινοποίησης Παράβασης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την οριστική απόφαση για το ζήτημα, στην οποία περιγράφονται, κατά περίπτωση, οι επιβληθείσες κυρώσεις που ζητήθηκαν από το κράτος μέλος παράβασης. Εφόσον δεν επιβλήθηκαν οι εν λόγω κυρώσεις, η Απάντηση Κοινοποίησης Παράβασης αναφέρει τον σχετικό λόγο.

Τέλος για τον έλεγχο διαθεσιμότητας της κοινοτικής άδειας, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν τα στοιχεία της κοινοτικής άδειας, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την αποστολή Αιτήματος Ελέγχου Κοινοτικής Άδειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης.