Οι εκπρόσωποι των υπ. Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν στην παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης και των ΠΕΙ (Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας) καθώς και ορισμένων πιστοποιητικών τεχνικών ελέγχων για διάρκεια δέκα μηνών.

«Καθώς η κρίση COVID-19 συνεχίζεται, η ΕΕ κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας δικαίου στον τομέα των μεταφορών και την αποφυγή πιθανών διαταραχών της αγοράς του τομέα των μεταφορών: οι μεμονωμένοι οδηγοί ενδέχεται να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους λόγω περιορισμών εξαιτίας της νόσου COVID», ανέφερε σχετικά ο Pedro Nuno Santos, Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, η θέση του Συμβουλίου επιτρέπει την παράταση κατά 10 μήνες της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων με ημερομηνίες λήξης μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

Στην περίπτωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και των αδειών οδήγησης που καλύπτονται από τους κανόνες του Μαΐου του 2020, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί κατά έξι επιπλέον μήνες, ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως την 1η Ιουλίου 2021, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διοικητική συσσώρευση ληγμένων πιστοποιητικών και αδειών.

Εάν οι ανανεώσεις είναι ανέφικτες πέραν του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εγκρίνει περαιτέρω παράταση. Το αίτημα αυτό πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένο, η δε απόφαση για τη χορήγηση παράτασης προϋποθέτει αξιολόγηση ότι η παράταση αυτή δεν θα αυξήσει δυσανάλογα τους κινδύνους για την ασφάλεια ή την προστασία των μεταφορών.

Τα κράτη-μέλη που δεν χρειάζονται τις παρατάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσουν. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η συνέχιση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, τα κράτη-μέλη που επιλέγουν να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις εγκρίσεις των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί σε άλλα κράτη-μέλη.

Προκειμένου τα παραπάνω να τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εκδώσουν σχετικές αποφάσεις αναφέροντας όλα τα προς παράταση πιστοποιητικά (πχ ADR) και τα κράτη που ισχύουν. Αν ένα κράτος δεν συμφωνήσει στην παράταση ενός πιστοποιητικού, τότε και τα άλλα κράτη δεν θα αποδέχονται τους οδηγούς τους με ληγμένα πιστοποιητικά.