Τροχοί & TIR

Η Planet τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό των 770 λεωφορείων

Η PLANET A.E. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη Διενέργεια του Ανοιχτού Διαγωνισμού Ανανέωση
Σάββατο 05/02/2022 - 09:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Η PLANET A.E. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη Διενέργεια του Ανοιχτού Διαγωνισμού Ανανέωσης Στόλου Αστικών Οχημάτων για τις Μείζονες Περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης».

Η Planet προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 58.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 72.540,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αναφέρει η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

Και Νομικός Σύμβουλος

Υπενθυμίζουμε ότι έναντι του ποσού των 60.000 ευρώ, δικηγορική εταιρεία θα αναλάβει την «παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη Διενέργεια του Ανοιχτού Διαγωνισμού Ανανέωσης Στόλου Αστικών Οχημάτων για τις Μείζονες Περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης», όπως αναφέρει σχετική απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών (βλέπε 21/1/22).

Στο σκεπτικό της απόφασης για την ανάγκη νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Η αναγκαιότητα της ανανέωσης του Στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και το ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία Οικονομικών Φορέων εγκατεστημένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τρίτες χώρες, καθιστούν αναγκαία την εξειδικευμένη νομική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την εξειδικευμένη νομική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Διαγωνισμού».

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι η δικηγορική εταιρεία θα αναλάβει το έργο της νομικής υποστήριξης με σύμβαση 6 μηνών, που σημαίνει ότι θα τρέξει και τις διαδικασίες τις σχετικές με τις υποχρεώσεις των αναδόχων του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζουμε πως και μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε για τον εν λόγω διαγωνισμό προμήθειας των 770 αστικών λεωφορείων, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 25η Φεβρουαρίου και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ή 3η Μαρτίου 2022.

PreviousNext