Καταργείται η εισφορά του 1% του νόμου 2963/2001 και αντικαθίσταται με νέα εισφορά 5% για την ανανέωση του στόλου και του εκσυγχρονισμού των υποδομών των ΚΤΕΛ.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 39 του νομοσχεδίου «Οδηγώντας με ασφάλεια» το οποίο ορίζει τα εξής:

Εισφορές Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση κομίστρου των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ. Η εισφορά αυτή, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συστήνονται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα:

α. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου και

β. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) διατίθεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του Κ.Τ.Ε.Λ. ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.

γ. Τα παραπάνω ποσά (των περ. α΄ και β΄) δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Οι εισφορές αυτές κατατίθενται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός των επόμενων τριών (3) μηνών από τη λήξη του.

2. Η εισφορά ένα τοις εκατό (1%) για την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. και την εκπόνηση μελετών και έργων εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καταργείται και δεν αναζητείται, ως δικαιολογητικό, η καταβολή αυτής για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων.

3. Εκκρεμείς οφειλές μηνιαίων καταβολών για τους συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και τη Δημοτική Επιχείρηση ΡΟΔΑ, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), θα συνεχίσουν να κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό εισφοράς 1% που έχει συσταθεί στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με ΙΒΑΝ GR8702606450000010200123896, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.. Β-οικ.7956/626/14/24-2-2014 (Β’ 449) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ, μέχρις ότου καταβληθούν όλες οι μηνιαίες οφειλές δόσεων από τους ανωτέρω υπόχρεους φορείς.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης από υπόχρεο φορέα, η ρύθμιση χάνεται και το συνολικό μη καταβληθέν ποσό της οφειλής εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά ΚΕΔΕ.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ύστερα από προτάσεις των Ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ. και Π.Ο.Α.Υ.Σ., διατίθεται, μέχρι εξαντλήσεώς του, στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, τη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, αναλογικά, το συνολικό συγκεντρωθέν ποσό στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 3 του παρόντος , που συγκεντρώθηκε από τις εισφορές των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του με το παρόν και ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την εξόφληση και της τελευταίας δόσης ρύθμισης των υπόχρεων φορέων.

6. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι διαδικασίες για το κλείσιμο του ειδικού λογαριασμού εισφοράς 1%, μετά την εξάντληση του συνόλου των πόρων αυτού.