Για τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, υποβάλλονται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αιτήσεις για τη χορήγηση των 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ, έτους 2022.

Άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα γίνει κατ’ αύξοντα αριθμό με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 8/11/2021 έως 30/11/2021 στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Αναστάσεως 2 – Τ.Κ.10191 Παπάγου, στον 4ο όροφο, γραφείο 405, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dem@yme.gov.gr.

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως:

1. Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

2. Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου 3887/10 ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση του νόμου 3887/10.

3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας).

4. Τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO IV και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ, ΕΠΕ, κ.λπ.) και με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον όρο Γ, δηλαδή:

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

2. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.

3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

1. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ως εξής:

• Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης.

• Ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης.

• Τηλέφωνο.

• Υπογραφή του αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

• Αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO IV και άνω, με τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών καθώς και την κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO IV, EURO V κ.λπ.).

• Η κατηγορία EURO (EURO IV, EURO V κ.λπ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ (επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν μια άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση. Επίσης η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας π.χ. άδεια για EURO IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO V).

• Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης του αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες ταχυδρομηθούν και η ημερομηνία αποστολής γι’ αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορέα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των εξήντα (60) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 60.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αδειών ΕΔΥΜ από τους δικαιούχους ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2022. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο αδειών ΕΔΥΜ, αυτό θα διατεθεί με βάση νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται πριν από τις 8/11/2021.

Πληροφορίες: Χ. Ψυχογιού, Τηλ.: 210 6508510, -8633,-8464, e-mail: x.psychogiou@yme.gov.gr