Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών. Διαγωνισμός 427.820,00 ευρώ

Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με
Πέμπτη 25/01/2024 - 12:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 και του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης Β΄ και Γ΄ τριμήνου σχολικού έτους 2023-2024., να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 427.820,00 ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (530.496,80 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 299274, έως την 02 – 02 – 2024 και ώρα 23:59:59 (λαμβάνοντας υπόψη ότι αν η δέκατη ημέρα είναι εξαιρετέα ή Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: Τηλ.: 213-2100371 και E-mail: doikdt@patt.gov.gr

PreviousNext