Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Δυτ. Αττικής. Διαγωνισμός ύψους 101.530,00 ευρώ

Για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025.
Τρίτη 23/04/2024 - 19:00
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Συνολικός προϋπολογισμός: 101.530,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 349526, έως τις 08/05/2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Η Πρόσκληση 06/2024 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: Τηλ.: 213 2047009, 213 2047015, E-mail: afragiadaki@patt.gov.gr / evardi@patt.gov.gr / doik.peda@patt.gov.gr

PreviousNext