Τροχοί & TIR

Μηχανήματα Έργων για το Στρατό  Διαγωνισμός ύψους 1,3 εκ. ευρώ

H Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) προκήρυξε Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (μηχανήματα Μηχανικού) για την Αντιμ
Κυριακή 04/12/2022 - 12:03
Κοινοποίηση στα Social Media
ΑΣΔΥΣ

H Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ)  προκήρυξε Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (μηχανήματα Μηχανικού) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών». Τα προς προμήθεια μηχανήματα έργων είναι: 1 Φορτωτής γαιών, 2 Φορτωτές εκσκαφείς τάφρων    2  Ανατρεπόμενα οχήματα, 1  Ρυμουλκό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων και 1  Πολυμηχάνημα μικρού μεγέθους τύπου Bobcat.

Η εκτιμώμενη καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στα 1.308.064 ευρώ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  09 / 01 / 23  και  ώρα  15:00 10 .  43  ημέρες  από την αποστολή της  προκήρυξης σύμβασης  για  δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το  άρθρο 27 του Ν. 4412/16.  Επισημαίνεται :  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών θα  ανέρχεται σε  τριάντα  πέντε  ( 3 5 ) ημέρες  από την ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία  Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο  άρθρο 27 του Ν.4412/2016 .  Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της  πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , από την  03/12/2 2 ,  ημέρα  Σάββατο  και ώρα  08:00  έως την  09/01/23  , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  15 : 00 »

Πληροφορίες: Ανώτατη Στρατιωτική  Διοίκηση  Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /  Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τηλέφωνο  210  -  34 83150 asdysdpm@otenet.gr  

 

PreviousNext