Μόνο για έκδοση διπλώματος η ψηφιακή απεικόνιση της υπογραφής. Ο ρόλος επαγγελματιών φωτογράφων

Τετ, 24/08/2022 - 16:41

Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Αυτό προβλέπεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας που αναφέρεται στη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, αντικείμενο της οποίας είναι η μεταφόρτωση, η διαχείριση και η αποθήκευση των εξής στοιχείων: α) των ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση myphoto.gov.gr.

Φωτογράφοι οι χρήστες της υπηρεσίας myPhoto

Πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν:

α. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος, δηλαδή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα φωτογράφου και το οποίο έχει δηλώσει τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

β. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου της περ. α, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και έχει λάβει κατάλληλη εξουσιοδότηση από αυτόν, μέσω της υπηρεσίας myPhoto, ώστε να είναι σε θέση να μεταφορτώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής φυσικών προσώπων στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου που του παρείχε την εξουσιοδότηση.

γ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και το οποίο χρησιμοποιεί την ψηφιακή υπηρεσία ως πελάτης ενός πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να λάβει και να διαχειριστεί αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω της ψηφιακή υπηρεσίας myPhoto.

Χρήση της υπηρεσίας myPhoto από φυσικά πρόσωπα

Η χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto από φυσικά πρόσωπα γίνεται ως εξής:

1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (TAXISnet). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται εφαρμογή δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης όπως έχει δηλωθεί από το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

2. Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης στο μέσο επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του κατά τη μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων, στο οποίο περιέχεται ο κωδικάριθμος που αντιστοιχεί σε αυτά.

3. Ο παραλήπτης του κωδικαρίθμου, μετά την είσοδό του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, τον υποβάλει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο ή σαρώνοντας τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR Code) με τη βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία κάμερας. Οι υποβολές ενός πολίτη δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ημερήσιο όριο υποβολών.

4. Το φυσικό πρόσωπο εξετάζει σε μορφή προεπισκόπησης τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής που αντιστοιχούν στον κωδικάριθμο που υπέβαλε και τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει, εφόσον η φωτογραφία προσώπου δεν απεικονίζει τον ίδιο ή η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής δεν αντιστοιχεί σε αυτόν.

5. Σε περίπτωση αποδοχής των αρχείων, αυτά και ο κωδικάριθμος που τους αντιστοιχεί δύνανται να συσχετιστούν με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού προσώπου, μέσω της αντίστοιχης επιλογής στην ψηφιακή υπηρεσία.

6. Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου διατηρούνται στο σύστημα για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία συσχέτισης ενώ σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το σύστημα σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που έχει συσχετίσει με τον Α.Φ.Μ. του.

8. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε αποσυσχέτιση του κωδικάριθμου και των αντίστοιχων αρχείων από τον Α.Φ.Μ. του. Ο κωδικάριθμος παραμένει διαθέσιμος στο φυσικό πρόσωπο και μπορεί να τον επανασυσχετιστεί με τον Α.Φ.Μ. του για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης.

9. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης, να εξουσιοδοτήσει μέσω του myPhoto ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα και οι οποίες διατίθενται σε μορφή λίστας στο περιβάλλον της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, να αντλήσουν τα συσχετισμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

10. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να άρει την εξουσιοδότηση που έχει εκχωρήσει σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή ή υπηρεσία που παρέχεται από Φορέα του Δημόσιου Τομέα, ενώ ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στο ιστορικό των εξουσιοδοτήσεών του, το οποίο διατηρεί η υπηρεσία myPhoto.