Νέες παρατάσεις για διπλώματα και ΠΕΙ που λήγουν δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού και ισχύουν τα ακόλουθα από την 6η Μαρτίου 2021:

 

Α. Άδειες οδήγησης

1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α’ σχετικού Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως την 20η Οκτωβρίου 2021.

2. Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του α’ σχετικού Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού, βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παράδειγμα 1: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 2021.

Παράδειγμα 2: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται εκ νέου για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021.

3. Παρέχεται, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 του γ΄ σχετικού διατάγματος, η δυνατότητα σε κατόχους άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία Α1 και Α2 να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.

Παράδειγμα 1: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η Δεκεμβρίου 2020 που παρατείνεται (σημείο A1) έως την 20η Οκτωβρίου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 20η Αυγούστου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 20η Οκτωβρίου 2021.

Παράδειγμα 2: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που παρατείνεται (σημείο A2) έως την 1η Ιουλίου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 1η Μαΐου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 1η Ιουλίου 2021.

Παράδειγμα 3: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που παρατείνεται για έξι μήνες (σημείο A2), έως τη 18η Αυγούστου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από τη 18η Ιουνίου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 18η Αυγούστου 2021.

Ειδικά, ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE κατόχων που υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του γ΄ σχετικού διατάγματος, δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν και δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι κάτοχοι, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης και της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.

Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις, παρέχεται σε κατόχους άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία Α1 και Α2 η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης και σε ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία:

i. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό σε κράτος εκτός Ε.Ε., που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

ii. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

iii. Περίπτωση κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής ιατρικού πιστοποιητικού, είτε η εξάμηνη κατά τα οριζόμενα στο γ΄ σχετικό διάταγμα, είτε η παραταθείσα κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας.

iv. Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών περίπτωση.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας:

 Στις περιπτώσεις i, ii και iv δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί και δηλώνει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης και της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.

 Στην περίπτωση iii τίθεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του ιατρικού πιστοποιητικού.

4. Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας για την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του γ’ σχετικού διατάγματος:

Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

 

Β. Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του α’ σχετικού Κανονισμού:

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προβλεπόμενου στο δ’ σχετικό διάταγμα και την υ.α. 30063/4796/2013 (Β’ 2643) προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το οποίο όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παράδειγμα: Κάτοχος Π.Ε.Ι. ο οποίος όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης έως την 20ή Δεκεμβρίου 2020, δύναται να ολοκληρώσει αυτό έως την 20ή Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που κατέχει.

2. Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του α’ σχετικού Κανονισμού:

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προβλεπόμενου στο δ’ σχετικό διάταγμα και την υ.α. 30063/4796/2013 προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το οποίο, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού, όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021

Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Παράδειγμα 1: Κάτοχος Π.Ε.Ι. που μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης έως τη 18η Νοεμβρίου 2020, δύναται να ολοκληρώσει αυτό έως την 1η Ιουλίου 2021, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που κατέχει.

Παράδειγμα 2: Κάτοχος Π.Ε.Ι. που μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021, δύναται να ολοκληρώσει αυτό εντός περαιτέρω χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που κατέχει.

3. Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους Π.Ε.Ι. του οποίου η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία B1 και B2 να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν, εφόσον βέβαια έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του δ’ σχετικού διατάγματος και της υ.α. 30063/4796/2013.

 

Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

4. Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας για την ανανέωση Π.Ε.Ι. διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).

 

Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. και στις περιπτώσεις αυτές τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

Γ. Ιατρικά Πιστοποιητικά

Ιατρικά πιστοποιητικά, που έχουν τυχόν εκδοθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το πέρας της οριζόμενης στο γ΄ σχετικό διάταγμα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).

Παράδειγμα: Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε τη 16η Οκτωβρίου 2020, το οποίο κατά τα οριζόμενα στο γ΄ σχετικό διάταγμα ήταν εφικτό να υποβληθεί έως τη 16η Απριλίου 2021, γίνεται αποδεκτό από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έως τη 16η Αυγούστου 2021.

Δ. Άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 για δέκα (10) μήνες, αντίστοιχα με την παράταση της ισχύος της άδειάς τους οδήγησης (σημείο Α1).

Ε. Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)

Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των Δ.Ε.Ε. με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή τους με τις από 25-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΝ9Ρ465ΧΘΞ-2Ξ2), 02-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ7Υ465ΧΘΞ-Ι0Χ) και 27-08-2020 (Α.Δ.Α. ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ) εγκυκλίους, βρίσκεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

 

Τι ισχύει από 1/3/21 μέχρι 5/3/2021

Με δεδομένο ότι ο παραπάνω κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την 6η Μαρτίου για τη μεταβατική περίοδο από 1η Μαρτίου έως 5 Μαρτίου ισχύουν τα παρακάτω:

Διατηρούνται σε ισχύ, για οδήγηση στο ελληνικό έδαφος, άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι., τα οποία, ανεξαρτήτως εάν έχουν ήδη παραταθεί ή όχι, θα έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Διατηρούνται σε ισχύ άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε., τα οποία, ανεξαρτήτως εάν έχουν ήδη παραταθεί ή όχι, θα έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τυχόν εκδοθέντα ιατρικά πιστοποιητικά, των οποίων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής , ανεξαρτήτως εάν έχουν ήδη παραταθεί ή όχι, βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

 

Σχετ. :

α. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/267 της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19…

β. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19…

γ. Το π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…»

δ. Το π.δ. 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK…»

ε. Η κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969 (Β’ 648/20-02-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας…» στ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/25406/01-02-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 92Α3465ΧΘΞ-Η2Ω) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

ζ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/27145/2997/02-06-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΩ7Υ465ΧΘΞ-Ι0Χ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών