Μείωση 4,5% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, σημειώθηκε κατά το β’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με σχετική έρευνα οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 85.574,9 χιλιάδες τόνους έναντι 89.652,1 χιλ. τόνων κατά το β’ τρίμηνο του 2018. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.879.109,0 χιλ. το β’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.260.337,9 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1)

Πίνακας 1. Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών), ταξινομημένων στην Ελλάδα, β’ τρίμηνο 2018-2019

Είδη οδικών εμπορευματικών μεταφορών Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων (χιλ. τόνοι) Μεταφορικό έργο σε χιλιάδες τονοχιλιόμετρα (χιλ. τχμ)
  2018 2019 Μεταβολή % 2018 2019 Μεταβολή %
Σύνολο 89.652,1 85.574,9 -4,5 7.260.337,9 7.879.109,0 8,5
Εθνικές μεταφορές 86.817,9 83.023,9 -4,4 3.712.310,7 4.334.287,0 16,8
Διεθνείς μεταφορές 2.834,2 2.551,1 -10,0 3.548.027,1 3.544.822,0 -0,1

Γράφημα 1. Μεταφορικό έργο (σε χιλ. τονοχιλιόμετρα), φορτηγών ταξινομημένων στην Ελλάδα, β' τρίμηνο 2018-2019

grafima_1_0.png

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων όσο και από τη άποψη των τονοχιλιομέτρων, η σημαντικότερη αύξηση το β’ τρίμηνο του 2019 έναντι του β’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες». Η σημαντικότερη μείωση αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων το β’ τρίμηνο του 2019 έναντι του β’ τριμήνου του 2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» ενώ αναφορικά με τα τονοχιλιόμετρα την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Πίνακας 2. Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς), β΄ τρίμηνο 2018-2019

Τύπος φορτίου Βάρος μεταφερθέντων εμπορευμάτων (χιλ. τόνοι) Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα
  2018 2019 Μεταβολή % 2018 2019 Μεταβολή %
ΣΥΝΟΛΟ 89652,1 85574,9 -4,5 7.260.337,9 7.879.109,0 8,5
1 - Μεταφορές με τόπο φόρτωσης στην Ελλάδα 88347,9 84522,5 -4,3 5.538.769,9 6.442.363,4 16,3
Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων) 64980,9 59553,8 -8,4 1.862.375,9 1.858.661,2 -0,2
Εμπορεύματα σε παλέτες 8160,2 11696,3 43,3 2.249.596,2 3.108.796,8 38,2
Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων) 5582,2 4954,8 -11,2 628.009,8 528.302,0 -15,9
Εμπορευματοκιβώτια 7115,4 5487,1 -22,9 208.540,8 220.838,4 5,9
Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες 309,4 670,0 116,6 52.917,5 83.925,5 58,6
Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας 2199,8 2160,5 -1,8 537.329,7 641.839,5 19,4
2 - Μεταφορές με τόποφόρτωσης εκτός Ελλάδος (όλοι οι τύποι φορτίου) 1304,2 1052,5 -19,3 1.721.567,9 1.436.745,6 -16,5

Γράφημα 2. Ποσοστιαία μεταβολή του βάρους μεταφερθέντων εμπορευμάτων κατά τύπο φορτίου, με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα, β' τρίμηνο 2018-2019

grafima_2_0.png

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 39,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 22,7% το β’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018. Μείωση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 101,0%.

Πίνακας 3. Φορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο φόρτωσης, βάρος φορτίων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, β' τρίμηνο ετών 2018-2019

Τόπος φόρτωσης Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα
κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή (NUTS 1) 2018 2019 Μεταβολή % 2018 2019 Μεταβολή %
Σύνολο Χώρας 88.347,9 84.522,5 -4,3 5.538.769,9 6.442.363,4 16,3
Βόρεια Ελλάδα 43.084,7 33.309,9 -22,7 2.431.853,1 2.764.738,9 13,7
Κεντρική Ελλάδα 23.993,9 19.199,7 -20,0 1.917.001,6 1.861.076,9 -2,9
Αττική 12.679,5 25.488,8 101,0 1.011.712,3 1.597.476,4 57,9
Νήσοι Αιγαίου & Κρήτη 8.589,8 6.524,1 -24,0 178.202,9 219.071,2 22,9

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 39,4%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 21,5% το β’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018. Μείωση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε αύξηση κατά 83,8%.

Πίνακας 4. Εκφορτώσεις οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κατά τόπο εκφόρτωσης, βάρος φορτίων και μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόμετρα, β' τρίμηνο 2018-2019

Τόπος εκφόρτωσης Βάρος φορτίων (χιλ. τόνοι) Μεταφορικό έργο σε χιλ. τονοχιλιόμετρα
κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή (NUTS 1) 2018 2019 Μεταβολή % 2018 2019 Μεταβολή %
Σύνολο Χώρας 88.097,3 84.020,8 -4,6 5.395.782,8 5.731.449,4 6,2
Βόρεια Ελλάδα 42.196,4 33.133,9 -21,5 2.123.429,1 2.471.328,5 16,4
Κεντρική Ελλάδα 23.314,8 18.825,2 -19,3 1.350.510,9 1.382.504,6 2,4
Αττική 13.870,9 25.499,8 83,8 1.733.792,4 1.679.170,9 -3,2
Νήσοι Αιγαίου & Κρήτη 8.715,1 6.561,9 -24,7 188.050,4 198.445,3 5,5