Τέλος στις ανταλλαγές αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και διατήρηση των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί είναι μερικές από τις πρώτες επίσημες ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 01/01/2021.

Έρχεται δηλαδή  μετά το τέλος της καταληκτικής  ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης (Brexit) του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση 31-12-2020.

Έτσι, σε απόφαση του υπ. Μεταφορών ορίζονται τα εξής:

  1. Εκδοθείσα από το Η.Β. άδεια οδήγησης που κατέχεται από Έλληνα πολίτη που διαβιεί μόνιμα στο Η.Β. ή πρόσωπο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει για οδήγηση στο ελληνικό έδαφος και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και το Η.Β. είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βιέννης (1968) για την Οδική Κυκλοφορία.
  2. Επίκειται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μετατροπή, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης.
  3. Εκδοθείσα από το Η.Β. άδεια οδήγησης που κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει για οδήγηση στο ελληνικό έδαφος μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έως (3) μήνες μετά την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 2 κοινής υπουργικής απόφασης.Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται στην Ελλάδα εκδοθέν από το Η.Β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)/Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού.
  4. Αιτήσεις κατόχων εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης για ανταλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056), της άδειάς τους με ελληνική άδεια, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας ή υποβάλλονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).Για τις αιτήσεις αυτές, διατηρείται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5A «Ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης» της υ.α. οικ. 29898/3378/2016 (Β΄ 1318), Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, εκδοθέντος από το Η.Β. έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  5. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας δεν παραλαμβάνουν αιτήσεις για ανταλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υ.α. 50984/7947/2013, εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης με ελληνική άδεια, έως ότου εκδοθεί η αναφερόμενη στην παρ. 2 κοινή υπουργική απόφαση.

Ανάλογες ρυθμίσεις θα ακολουθήσουν και για άλλα θέματα, με κυριότερο αυτό της ανταλλαγής αδειών για μεταφορές με φορτηγά προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίθετα προς την Ελλάδα, Άδειες ΕΔΥΜ, ρυθμίσεις σχετικές με το καμποτάζ και άλλα.