Έτοιμες οι ελληνικές Τελωνειακές Υπηρεσίες

Από τη στιγμή που αυξάνονται οι πιθανότητες το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να υποστηρίζει τις διοικήσεις για τη λήψη των δικών τους εθνικών μέτρων προετοιμασίας.

Υπενθυμίζεται, πως αν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το σενάριο, οι σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ θα διέπονται από το γενικό διεθνές δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει αμέσως τους κανόνες και τους δασμούς της στα σύνορά της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση των τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και να επαληθεύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι έλεγχοι αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στα σύνορα.

Στα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, συγκαταλέγονται και αυτά που αφορούν στην οδική συνδεσιμότητα, με την ΕΕ να επιτρέπει τη συνέχιση των ασφαλών οδικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το ΗΒ θα παράσχει αμοιβαία μεταχείριση στις εταιρείες και επιχειρήσεις της ΕΕ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοινώσεις ετοιμότητας, οι οποίες παρέχουν αναλυτική καθοδήγηση και για τις οδικές μεταφορές.

Οι συνέπειες στις οδικές μεταφορές

Αναλυτικότερα, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει τις ακόλουθες συνέπειες στους διάφορους τομείς των οδικών μεταφορών:

  • Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας που είχαν εκδοθεί από αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ή από οργανισμό εξουσιοδοτημένο από το Ην. Βασίλειο θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27.
  • Οι οδηγοί που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρειάζονται βεβαίωση οδηγού, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό, οι διεθνείς μεταφορές εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινοτική άδεια και εφόσον ο οδηγός είναι υπήκοος τρίτης χώρας, σε συνδυασμό με βεβαίωση οδηγού.
  • Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ή από εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης στο Ην. Βασίλειο θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27. Οι οδηγοί που είναι υπήκοοι του Ην. Βασιλείου, αλλά απασχολούνται σε επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ένωση και οι υπήκοοι της Ένωσης που κατοικούν στο Ην. Βασίλειο αλλά απασχολούνται σε επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ένωση, θα πρέπει να λάβουν την εκπαίδευση επαγγελματία οδηγού στο κράτος μέλος της ΕΕ-27 όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που τους απασχολεί.
  • Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναγνωρίζεται πλέον από τα κράτη μέλη της ΕΕ., καθώς από τη στιγμή που το Ην. Βασίλειο θα αποτελεί τρίτη χώρα, η αναγνώριση των αδειών οδήγησης δεν ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης, αλλά σε επίπεδο επί μέρους διακρατικών συμφωνιών.

Δυσκολίες πρόσβασης στον κλάδο των Μεταφορών

  • Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα στην Ένωση και έχουν τον τόπο εγκατάστασής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να πληρούν την απαίτηση του κανονισμού που θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.
  • Οι διαχειριστές μεταφορών που έχουν την κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται για οδικό μεταφορέα της Ένωσης, θα παύσουν να πληρούν την απαίτηση του κανονισμού που θέλει τον διαχειριστή μεταφορών να έχει την κατοικία του εντός της Ένωσης. Έτσι, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και διαθέτουν μόνο διαχειριστή μεταφορών με τόπο κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούν πλέον να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εντός της ΕΕ-27.
  • Η κατοχή κοινοτικής άδειας αποτελεί προϋπόθεση για την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Οι εν λόγω κοινοτικές άδειες μπορούν να εκδίδονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας και όπου ο εν λόγω μεταφορέας έχει δικαίωμα να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Έτσι, οι κοινοτικές άδειες που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27 και οι μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στην εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών της Ένωσης. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα εφαρμόζεται το πολυμερές σύστημα ποσοστώσεων το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών (άδειες ΕΔΥΜ). Ως εκ τούτου, οι διασυνοριακές μεταφορές από μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση και από μεταφορείς της Ένωσης από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να διεξάγονται βάσει του εν λόγω συστήματος και εντός των περιορισμών που αυτό θέτει. Σημειώνεται, πως το συγκεκριμένο σύστημα δεν επιτρέπει τις ενδομεταφορές, κάτι που σημαίνει ότι οι μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι πλέον σε θέση να εκτελούν ενδομεταφορές (καμποτάζ), εντός οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ-27.
  • Οι κοινοτικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό η κατοχή κοινοτικής άδειας που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης αποτελεί προϋπόθεση για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία.
  • Άδειες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο (για την επιβίβαση ή την αποβίβαση επιβατών) θα παύσουν να ισχύουν στην ΕΕ-27, καθώς οι τακτικές διεθνείς γραμμές μεταξύ κρατών μελών υπόκεινται σε χορήγηση άδειας.
  • Τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας Interbus12 σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, της παρόμοιας συμφωνίας ASOR του 1982, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Αυτό σημαίνει, ότι και στην περίπτωση των επιβατικών μεταφορών θα πρέπει να υπογράφονται χωριστές συμφωνίες με κάθε κράτος – μέλος.