Τροχοί & TIR

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Διαγωνισμός για "Υπηρεσίες Μεταφορών"

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για τις ‘’ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)’’ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείο
Παρασκευή 23/02/2024 - 15:20
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Νοσοκομείο Πατρών
φωτό: Νοσοκομείο Πατρών

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για τις ‘’ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)’’ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης: 116.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 23/02/2024, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 12:00 π.μ

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 15/03/24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 19/03/24, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλ. 26136 03884, e-mail: dmorou@pgnp.gr

PreviousNext