Μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 παρατείνεται η επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού (καραντίνα) των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Υπενθυμίζεται, πως στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο των διεθνών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των φορτηγών.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στις διεθνείς οδικές μεταφορές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα:

  • είτε να διέλθουν αυτής (transit)

  • είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους (εκφόρτωση εντός Ελλάδας)

και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός και εάν:

  • εκτελέσουν νέο διεθνές δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται οποιαδήποτε στιγμή

  • εκτελέσουν εσωτερικό δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 (διατάξεις για την εφαρμογή):

  • Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3  είναι δυνατόν να ζητούν από τα πρόσωπά της παρ. 1,  κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

  • Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.