Τελευταία ευκαιρία για Μεταφορικές

Παρ, 27/05/2022 - 12:40

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103/Α/22 ο νόμος 4935 με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο παρέχονται σημαντικές φορολογικές και άλλες απαλλαγές στις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μετασχηματισμό και συνεργασία με άλλες μέσω σύμβασης ή συμφωνίας, με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφή και με στόχο την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Ο παραπάνω νόμος – απευθύνεται σε κάθε μορφής επιχείρηση- δίνει μια τελευταία, θα λέγαμε, ευκαιρία στις Μεταφορικές να προχωρήσουν σε συνενώσεις, κάτι που για δεκαετίες τώρα δεν έκαναν, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση πολλών από αυτών και το κλείσιμό τους.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη συγχώνευσης των μικρών οικογενειακών μεταφορικών επιχειρήσεων είναι υπαρκτή και αυτό γιατί οι μεγάλες μεταφορικές επιτυγχάνουν μεταξύ τους συνεργασίες και συγχωνεύσεις, γίνονται ισχυρές και «χτυπάνε» όλες τις δουλειές – και αυτό οι αναγνώστες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.

Ο νόμος 4935/22 παρέχει επιγραμματικά τα εξής κίνητρα:

- Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων

- Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων

- Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης

- Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος

- Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο

- Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών

- Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές

- Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών κ.α.