Τροχοί & TIR

Τι ισχύει από 2 Φεβρουαρίου για την απόσπαση οδηγών και τις καταγραφές στον ταχογράφο

Η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του υπ. Μεταφορών προβαίνει σήμερα σε μια επίσημη ενημέρωση επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απόσπ
Τρίτη 01/02/2022 - 16:02
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του υπ. Μεταφορών προβαίνει σήμερα σε μια επίσημη ενημέρωση επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απόσπαση οδηγών, καθώς από 2 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινάει η εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057, με την οποία εντάσσεται ο τομέας των οδικών μεταφορών στο καθεστώς της απόσπασης εργαζομένων.

Η οδηγία αφορά στους οδηγούς που απασχολούνται από μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε χώρες της ΕΕ και διενεργούν εμπορευματικές μεταφορές σε άλλα κράτη – μέλη. Δεν έχει εφαρμογή σε χώρες εκτός ΕΕ, στις χώρες του ΕΟΧ ή την Ελβετία.

1. Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας σε συνδυασμό με τις οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/71/ΕΚ, αποσπασμένος θεωρείται ο οδηγός που πραγματοποιεί διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές στο έδαφος κράτους μέλους ΕΕ άλλου από το ΚΜ εγκατάστασης της επιχείρησης ιδίως στις ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών:

i) Ενδομεταφορές (cabotage): Εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση εντός του εδάφους κράτους-μέλους υποδοχής

ii) Διασυνοριακές μεταφορές (cross-trade): Μεταφορές μεταξύ κρατών – μελών, ή κράτους – μέλους και τρίτης χώρας, όπου καμία από τις δύο χώρες δεν είναι η χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα.

Κατ’ εξαίρεση, ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος, όταν πραγματοποιεί:

i) Διεθνείς διμερείς μεταφορές (bilateral) εμπορευμάτων από το κράτος-μέλος εγκατάστασης σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα και αντίστροφα.

ii) Συγκεκριμένο αριθμό επιπλέον δραστηριοτήτων φόρτωσης ή/και εκφόρτωσης στα κράτη μέλη ή στις τρίτες χώρες που διασχίζει (δηλαδή διασυνοριακές μεταφορές), στο πλαίσιο διμερούς μεταφοράς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της οδηγίας.

iii) Απλή διέλευση (transit) από το έδαφος κράτους-μέλους

iv) Αρχική ή τελική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς: όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές.

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μη εξαιρούμενες εμπορευματικές μεταφορές σε άλλο ΚΜ ΕΕ (δηλαδή μεταφορές υπαγόμενες σε καθεστώς απόσπασης) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία του κράτους-μέλους υποδοχής για τους αποσπασμένους οδηγούς. Ενδεικτικά, οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν την ελάχιστη κατώτατη αποζημίωση του κράτους-μέλους στο οποίο παρέχουν υπηρεσία, εφόσον εμπίπτουν στο καθεστώς της απόσπασης. Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη από τους εθνικούς ιστοτόπους για την απόσπαση εργαζομένων των κρατών-μελών υποδοχής, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω της ιστοσελίδας “Your Europe” (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/workabroad/posted-workers/in…) επιλέγοντας το αντίστοιχο κράτος -μέλος.

2. Υποχρεώσεις μεταφορέα και καταγραφές ταχογράφου των συνοριακών διελεύσεων

Οι επιχειρήσεις και οι οδηγοί επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε άλλα ΚΜ ΕΕ οδικές εμπορευματικές μεταφορές που δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της απόσπασης, έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις:

i) Πριν την απόσπαση

Υποβολή δήλωσης απόσπασης στο κράτος-μέλος που ο οδηγός είναι αποσπασμένος, το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, μέσω δημόσιας διασύνδεσης με το Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Για την υποβολή της δήλωσης γίνεται χρήση της διαδικτυακής πύλης δήλωσης απόσπασης στον εξής σύνδεσμο: https://www.postingdeclaration.eu/landing.

ii) Κατά τη διάρκεια της απόσπασης

Εξασφάλιση ότι οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους και θα επιδεικνύουν σε καθ’ οδόν ελέγχους:

- Αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης

- Έγγραφα μεταφοράς που αποδεικνύουν το είδος της μεταφοράς εντός του ξένου κράτους – μέλους (CMR, φορτωτικές κτλ.)

- Καταγραφές του ταχογράφου. Υπενθυμίζουμε ότι από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, καθίσταται υποχρεωτικό ο οδηγός να εισάγει χειροκίνητα το σύμβολο της χώρας στην οποία εισέρχεται αφού περάσει τα σύνορα ενός κράτους-μέλους κατά την έναρξη της πρώτης στάθμευσής του, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο ακινητοποίησης στα σύνορα ή αμέσως μετά από αυτά. Όταν η διέλευση πραγματοποιείται με πορθμείο/ σιδηρόδρομο, ο οδηγός εισάγει το σύμβολο της χώρας στον λιμένα ή τον σταθμό άφιξης.

(βλέπε σχετικές οδηγίες για τις καταγραφές στον ταχογράφο εδώ)

iii) Μετά την απόσπαση

Εφόσον ληφθεί αίτημα παροχής εγγράφων από το κράτος μέλος υποδοχής μέσω του ΙΜΙ, υποχρέωση αποστολής τους εντός οκτώ (8) εβδομάδων.

Σημειώνεται ότι:

Α) Οι οδηγοί εμπίπτουν στο καθεστώς της απόσπασης εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ αυτών και της μεταφορικής επιχείρησης, συνεπώς η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

Β) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και εξαιρούνται για την τρέχουσα διαδρομή από τις διατάξεις περί απόσπασης (διμερείς μεταφορές, transit κ.λπ.), οφείλουν να αποδείξουν ότι εξαιρούνται από το καθεστώς της απόσπασης. Συνεπώς πρέπει να διατηρούν και να επιδεικνύουν σε περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχου, τις αποδείξεις σχετικά με την εξαιρούμενη διεθνή μεταφορά (CMR, καταγραφές ταχογράφου κ.λπ.).

Για την αναλυτική τους ενημέρωση σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απόσπαση των οδηγών τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανατρέξουν και στους ακόλουθους ενημερωτικούς συνδέσμους.

(1) Ευρωπαϊκή Ένωση:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/postedworkers/in…

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-qu…

PreviousNext