Τροχοί & TIR

Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις Μεταφορών

Το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και οι δαπάνες που επιδοτούνται Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ενίσχυσης οδικών μεταφορών το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και λήγει στις 18/5/2012. Επειδή στο μεταξύ, έχουμε γίνει αποδέκτες πλήθους ερωτήσεων από αναγνώστες μας, δημοσιεύουμε όλα τα βασικά σημεία της προκήρυξης, δηλαδή ποιες είναι οι ενισχυόμενες δαπάνες, οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους κ.ά., ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών).
Τετάρτη 11/04/2012 - 17:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Ειδικότερα, μέσω της δράσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ θα χρηματοδοτηθούν έργα ύψους από 30.000 έως και 180.000 ευρώ που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα, ώστε να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, καθώς και στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος έχει καθοριστεί στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης υπό προϋποθέσεις και ειδικώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθει έως και το 70% της επιλέξιμης επένδυσης.
Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός στην περίπτωση που περιλαμβάνει και την αγορά σύγχρονων οχημάτων είναι δυνατόν να ξεπεράσει τις 180.000 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται από τις 20/2/2012 έως τις 20/3/2012. 

Κατηγορίες εταιρειών

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις με ενεργό ΚΑΔ 49.4 (Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων υπηρεσίες μετακόμισης) και που το επιχειρηματικό τους σχέδιο είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο σ΄ αυτόν.
Συνοπτικά αναφέρουμε τις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη).

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις).Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία Α.Ε. ή ΕΠΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Για τις ανάγκες του προγράμματος νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Εδώ να σημειωθεί ότι οι ατομικές επιχειρήσεις με έναρξη και επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την 30/9/2010 είναι επιλέξιμες.

Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών τις οδικές μεταφορές επιβατών ή τις θαλάσσιες μεταφορές δεν είναι επιλέξιμες.

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρηματοδότησης

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες, οι νέες και υπό σύσταση (start up) επιχειρήσεις οι οποίες :

Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν Εθνική ή/και Διεθνή δραστηριότητα απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ (για δύο συνεχόμενες χρήσεις). 
Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
Δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02. 
Δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
Δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.ά.).
Είναι εγγεγραμμένες στο αρμόδιο επιμελητήριο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις) .

Επιλέξιμες ενέργειες προς επιδότηση

Για τις ανάγκες του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των οδικών μεταφορών, το οποίο προανήγγειλε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω ενέργειες με ποσοστό ενίσχυσης 70%:
1. Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
2. Επενδύσεις σε πάγια:
- Μετασκευή - διασκευή και αγορά φορτηγών αυτοκινήτων.

Σε αυτήν την κατηγορία ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες

αντικατάστασης του αμαξώματος αποθήκευσης καυσίμων της συρόμενης καρότσας με νέα ίδιου τύπου,

μετατροπής του οχήματος από βενζίνη/πετρέλαιο σε υγραέριο στην κατηγορία «Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων»,

οι δαπάνες για τον έλεγχο ροής καυσίμων και το σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων.

 Σε γενικές γραμμές δαπάνες μετασκευής – διασκευής είναι επιλέξιμες αν υπηρετούν τους

στόχους του προγράμματος (χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, προστασία του

περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων, και τη μείωση κατανάλωσης

καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια)

Ακόμη: η αντικατάσταση, καμπίνας του οχήματος, αντλητικού συστήματος του οχήματος

όπως και η αντικατάσταση μηχανής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι αποδεκτές,

όταν εντάσσονται στην κατηγορία «Δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια» και ειδικά στην

υποκατηγορία Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ σελ.

9) και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στον οδηγό,

στα αναπόσπαστα παραρτήματα του, τις κοινοτικές και εθνικές οδηγίες και τις

σχετικές Υπ. Αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ).Ο όρος «αντιρρυπαντική τεχνολογία» αφορά ουσιαστικά οποιαδήποτε καινούργια μηχανή, η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον λιγότερο από την παλαιά που αντικατέστησε.

  Εξοπλισμός φόρτωσης - εκφόρτωσης, ράφια κ.λπ.
- Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
- Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης).
3. Αγορά οικοπέδου. 
4. Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.
5. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων GPS, για την οργάνωση, on line κλείσιμο μεταφορών, οργάνωση στόλου, κ.α. Στα υπολογιστικά συστήματα περιλαμβάνονται τόσο το hardware και από το λογισμικό(software). Ωστόσο, για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη, θα πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της άδειας χρήσης, το οποίο θα αποδεικνύει τη νόμιμη αγορά και χρήση του λογισμικού

6. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.
7. Άυλες δαπάνες. 
- Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
- Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις.
- Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Σημείωση: Το πρόγραμμα επίσης ενισχύει κατά 5.400 ευρώ την αγορά καινούργιου φορτηγού EURO 6. Επιδοτεί δηλαδή σε ποσοστό 45% την πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται για την αγορά οχήματος με υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που ορίζουν τα κοινοτικά πρότυπα (Euro 5). Αυτή τη στιγμή μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε στις εταιρείες που προμηθεύουν φορτηγά αυτοκίνητα έχει οριστεί το ποσό των 12.000 ευρώ ως η διαφορά ανάμεσα σε Euro 5 και Euro 6. Το πρόγραμμα επιδοτεί το 45% των 12.000 ευρώ δηλαδή 5.400, ευρώ.

 Τέλος επιδοτούνται δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης εργαζομένων σε

μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία και λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις.

 Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων χερσαίων μεταφορών μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 801 11 36300 ή ανά περιφέρεια: Για Αττική, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο: 210 -3617160 

Για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά: 2610 622714

Για Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 2310 480000 Εσωτ.124

Για Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 25310 35916

Για Στερεά Ελλάδα: 22310 67498

Στο ίδιο τεύχος #287

Οδηγούμε το νέο Isuzu Citibus
PreviousNext