Διευκρινήσεις σχετικά με τις επιτρεπόμενες εκπτώσεις τιμών από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε εμπόρους αυτοκινήτων και εταιρείες ενοικιάσεων οχημάτων παρείχε το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του υπουργείου.

Όπως έχουμε γράψει, τα τέλη διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε δημόσια ΚΤΕΟ μειώνονται κατά 10% προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα και έως πενήντα οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και κατά 20% όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για την εφαρμογή των προαναφερόμενων εκπτωτικών τιμών από κάποιο ιδιωτικό ΚΤΕΟ, πρέπει να συναφθεί σύμβαση με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος ή κάτοχος των προς έλεγχο οχημάτων, στην οποία, μεταξύ άλλων, πρέπει να αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων ή ο αριθμός πλαισίου σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος.

Διευκρινίζεται, ότι, σε περίπτωση που κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται στην εμπορία ή ενοικίαση οχημάτων και έχει στην κυριότητα ή κατοχή του περισσότερα από 10 οχήματα, τότε δικαιούται τις παραπάνω εκπτώσεις.

Αναφορικά με τις συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ του ιδιωτικού ΚΤΕΟ και του δικαιούχου διευκρινίζονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1) Εφόσον οι εκπτωτικές τιμές παρέχονται σε εμπόρους οχημάτων και κάποια από τα οχήματα είναι ανάριθμα, επειδή δεν έχουν ταξινομηθεί ακόμη στη χώρα μας, στη συναπτόμενη σύμβαση μεταξύ του εμπόρου και του ιδιωτικού ΚΤΕΟ, αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου τους, όπως αυτός προκύπτει από τα Πιστοποιητικά Ταξινόμησης του τελωνείου. Σημειώνεται ότι το ιδιωτικό ΚΤΕΟ πρέπει να ελέγξει ότι στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αναγράφεται το όνομα του συγκεκριμένου εμπόρου, καθώς και ότι δεν έχει γίνει πράξη μεταβίβασης επί του πιστοποιητικού.

2) Σε περίπτωση που οι εκπτωτικές τιμές παρέχονται σε εμπόρους οχημάτων ή σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, να υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού του συνόλου των οχημάτων που θα προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο, λόγω του ότι ο δικαιούχος είτε δεν έχει ακόμη στην κατοχή του το σύνολο των οχημάτων είτε τα έχει θέσει σε κατάσταση ακινησίας και δε γνωρίζει ποια θα επανακυκλοφορήσει. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό στη σύμβαση να αναφέρονται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα προσκομιστούν άνω των δέκα/πενήντα οχημάτων για τεχνικό έλεγχο και οι κατηγορίες αυτών και να μην αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας ή του πλαισίου τους. Εφόσον μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στη σύμβαση δεν προσκομιστούν τα προβλεπόμενα οχήματα, ο έμπορος ή η εταιρεία ενοικίασης θα πρέπει να καταβάλει στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ τις προκύπτουσες διαφορές επί του αντιτίμου και του ΦΠΑ.

3) Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες εκπτωτικές τιμές ιδιωτικού ΚΤΕΟ είναι χαμηλότερες των αντιστοίχων τελών των δημοσίων ΚΤΕΟ, υπάρχει υποχρέωση υποβολής μελέτης ορκωτού λογιστή, όπως ορίζεται σε προγενέστερη σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αριθμ. 516/58/2014.