Τροχοί & TIR

Πρώτο Βήμα για την απελευθέρωση των δημόσιων μεταφορών στην Ελλάδα

Με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστου Σπίρτζη να συγκροτηθεί επιτροπή με σκοπό τη δυνατότητα απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών και την εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών προτάσε
Δευτέρα 01/02/2016 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστου Σπίρτζη να συγκροτηθεί επιτροπή με σκοπό τη δυνατότητα απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών και την εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων έγινε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1370/2007.

Πρόκειται για τον κοινοτικό κανονισμό ο οποίος καθορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ενεργούν στον τομέα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών για να εξασφαλίζουν την προσφορά υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, οι οποίες θα είναι, μεταξύ άλλων, πολυπληθέστερες, ασφαλέστερες, υψηλότερης ποιότητας ή λιγότερο δαπανηρές, από εκείνες που θα μπορούσαν να προσφέρουν από μόνες τους οι δυνάμεις της αγοράς.

Με άλλα λόγια, το κράτος, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, μπορεί να αναθέσει τη δημόσια υπηρεσία της Μεταφοράς σε ιδιώτη με την απαίτηση αυτές οι μεταφορές να είναι οι βέλτιστες. Σύμφωνα πάντα με τον κοινοτικό κανονισμό οι συμβάσεις παροχής της δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών καθορίζονται με σαφήνεια και η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη για υπηρεσίες με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία και τα δεκαπέντε έτη για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με σιδηροδρομικά ή άλλα μέσα σταθερής τροχιάς. Όταν οι μεταφορές με σιδηροδρομικά ή άλλα μέσα σταθερής τροχιάς αντιπροσωπεύουν άνω του 50% της αξίας των υπηρεσιών αυτών, η διάρκεια των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν συνδυασμένες μεταφορές περιορίζεται στα δεκαπέντε έτη. Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το απαγορεύει, κάθε αρμόδια τοπική αρχή (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση) είτε είναι μεμονωμένη αρχή είτε ομάδα αρχών που παρέχουν ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, μπορεί να αποφασίζει να παρέχει η ίδια δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή να αναθέτει συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας απευθείας σε νομικώς ανεξάρτητη οντότητα (ιδιώτης), επί της οποίας η αρμόδια τοπική αρχή, ή τουλάχιστον μία αρμόδια τοπική αρχή ασκεί έλεγχο.

Απευθείας Συμβάσεις

Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέσουν απευθείας συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε εάν η μέση ετήσια αξία τους υπολογίζεται κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ είτε εφόσον αφορούν ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300.000 χιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση σε μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρησιμοποιεί όχι περισσότερα από 23 οχήματα, τα εν λόγω κατώτατα όρια μπορούν να αυξάνονται είτε σε μέση ετήσια αξία υπολογιζόμενη σε λιγότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ είτε εφόσον αφορούν ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 600.000 χιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Να σημειώσουμε τέλος, ότι η επιτροπή που συγκροτήθηκε με εντολή του κ. Σπίρτζη πρέπει να υποβάλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι την 30η Απριλίου 2016 σχετικό πόρισμα προς έγκριση, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 1370/2007.

PreviousNext