Τροχοί & TIR

Ταχογράφος: Το 24ωρο του Οδηγού

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014, εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ανάπαυσης (κανονικής ή μειωμένης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης) πρέπει να λαμβάν
από Θάλεια Αγριμανάκη | Τετάρτη 01/06/2016 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014, εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ανάπαυσης (κανονικής ή μειωμένης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης) πρέπει να λαμβάνεται νέα περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.

Η επόμενη περίοδος 24 ωρών αρχίζει από το τέλος της ληφθείσας δέουσας ημερήσιας ή εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Ο όρος «δέουσα» ανάπαυση θα πρέπει να νοείται ως περίοδος ανάπαυσης κατά την οποία τηρείται η νόμιμη ελάχιστη διάρκεια εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούμενης δέουσας ανάπαυσης. Αυτή η δέουσα ανάπαυση είναι δυνατό να λήγει αργότερα από 24 ώρες από το τέλος της προηγούμενης ανάπαυσης, εάν η συνολική της διάρκεια είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη από τη νομοθεσία. Προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις περί ημερήσιου χρόνου ανάπαυσης, τα όργανα επιβολής εξετάζουν όλες τις 24ωρες περιόδους έπειτα από δέουσα ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση.

Σε περιπτώσεις περιόδων δραστηριότητας μετά από δέουσα ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης, κατά τις οποίες οι οδηγοί δεν τηρούν τη δέουσα ημερήσια περίοδο ανάπαυσης, τότε τα όργανα επιβολής:

1. κατανέμουν τις προαναφερθείσες περιόδους δραστηριότητας σε διαδοχικές περιόδους 24 ωρών, οι οποίες αρχίζουν από το τέλος της τελευταίας δέουσας ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης και

2. εφαρμόζουν τους κανόνες περί ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης σε καθεμία από τις εν λόγω περιόδους αναφοράς 24 ωρών.

Όταν το τέλος τέτοιας περιόδου 24 ωρών επέρχεται εντός της τρέχουσας περιόδου ανάπαυσης, η οποία δεν αποτελεί δέουσα ανάπαυση διότι η νόμιμη ελάχιστη διάρκειά της δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 24 ωρών, αλλά συνεχίζεται στην επόμενη περίοδο 24 ωρών και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, συμπληρώνει την ελάχιστη διάρκεια, τότε ο υπολογισμός της επόμενης περιόδου 24 ωρών αρχίζει όταν ο οδηγός τελειώνει την περίοδο ανάπαυσής του, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 9/11 ωρών ή περισσότερο, και ξαναρχίζει την ημερήσια περίοδο εργασίας του. Όταν προσδιορίζεται δέουσα ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης, η αξιολόγηση της επόμενης περιόδου 24 ωρών αρχίζει από το τέλος αυτής της δέουσας ημερήσιας ή εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης (από το τέλος της σχετικής περιόδου ανάπαυσης, εάν η περίοδος ανάπαυσης που λαμβάνεται είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη χρονική περίοδο).

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού παρέχει τη δυνατότητα στα όργανα επιβολής να εντοπίζουν όλες τις παραβιάσεις της διάταξης περί ημερήσιας ανάπαυσης που διαπράττονται εντός κάθε περιόδου 24 ωρών και να επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

Η αναλογική μέθοδος υπολογισμού εφαρμόζεται για οδηγούς που συμμετέχουν σε πολλαπλή επάνδρωση και η περίοδος αναφοράς 24 ωρών αντικαθίσταται από περίοδο 30 ωρών, (όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού).

PreviousNext