Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 49 του νομοσχεδίου «ρυθμίσεις οδικών μεταφορών» δημιουργείται στο υπ. Μεταφορών ειδική δικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφονται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, καθώς και του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και κατά την είσοδο στη χώρα οποιασδήποτε διενεργούμενης οδικής εμπορευματικής μεταφοράς.

Τα στοιχεία εκτυπώνονται και αυτά, θα συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδρομή από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα καθοριστούν οι κυρώσεις ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φορτίου, σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου χωρίς το συνοδευτικό εκτυπωμένο έντυπο ή αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μεταφερόμενου και δηλωμένου φορτίου.

Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται με Συστήματα και Μητρώα που τηρούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες. Όταν μάλιστα, θα καταστεί τεχνικά εφικτό, οι πληροφορίες για τη θέση του οχήματος σε «πραγματικό χρόνο» θα είναι προσβάσιμες από τους πολίτες. Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι οι πολίτες αλλά κυρίως οι ενδιαφερόμενοι για μια μεταφορά πελάτες – φορτωτές θα αποκτήσουν ένα σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό της θέσης των φορτηγών και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.

Θεωρητικά, οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι σωστές καθώς βρίσκονται στην κατεύθυνση της επιβολής της νομιμότητας στο χώρο των μεταφορών, όπως όμως αναφέρεται στο σημείωμα του εκδότη με ενδιαφέρον αναμένεται η έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής κοινής υπ. απόφασης για να φανεί κατά πόσο η δημιουργία και η τήρηση αυτής της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα είναι εφικτή από την πλευρά των υπόχρεων, αν δηλαδή θα είναι σε θέση π.χ. οι μεμονωμένοι μεταφορείς, να αποκτήσουν τα απαραίτητα μέσα για τη διασύνδεσή τους με τη δικτυακή εφαρμογή του υπουργείου και αν θα πρέπει για το λόγο αυτό να υπάρξει μέριμνα οικονομικής ενίσχυσης.

Άλλες πάντως πληροφορίες του Τ.Τ. αναφέρουν ότι η παραπάνω ρύθμιση αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του υπ. Μεταφορών να διευθετήσει το θέμα της χορήγησης εξαιρέσεων για την κυκλοφορία των φορτηγών στο παράπλευρο δίκτυο, καθώς έχει δικαιολογημένα αμφισβητηθεί η δυνατότητα των μεταφορέων να λαμβάνουν άδεια εξαίρεσης για φόρτωση ή εκφόρτωση σε σημεία που απαιτούν τη διέλευση του οχήματος από το παράπλευρο δίκτυο.

Εθνικό Μητρώο Οχημάτων και Μεταφορών

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται επίσης η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Οχημάτων στο οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων και τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Παράλληλα, δημιουργείται και Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών στο οποίο θα καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχημάτων ιδιοκτητών και μισθωμένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των παραπάνω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Τέλος, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα στα οποία θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και των τουριστικών τρένων, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας τους, τα στοιχεία των οδηγών τους, οι εγκριθείσες ειδικές διαδρομές και στάσεις και κάθε άλλο συναφές στοιχείο.