Καταστροφή κατατεθειμένων πινακίδων

Τρί, 07/08/2018 - 14:00

Θα καταστρέφονται και θα οδηγούνται στην ανακύκλωση οι πινακίδες των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και είναι κατατεθειμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες. Για τον υπολογισμό του 18μηνου ορίζεται η ημερομηνία 30 Μαρτίου 2018 οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4530/18 στον οποίο προβλέπονταν τα παραπάνω. Με την ίδια αυτή ημερομηνία θα υπολογίζεται το 18μηνο και για όσα οχήματα τέθηκαν ή θα τεθούν σε ακινησία από την ημερομηνία αυτή και μετά. Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) οι ΔΟΥ θα χορηγούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας.

Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες θα καταστραφούν, κατά τις εν λόγω διατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, θα προβαίνουν σε αντικατάσταση αυτών μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και την καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου αξίας τριάντα (30) ευρώ.