Στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών, οκτώ μήνες μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να συσταθεί «Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική (Logistics)».

Πριν λίγες μέρες, το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική με σκοπό την:

n Πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics

n Ανάπτυξη Συστημάτων Έξυπνων Μεταφορών (ITS)

n Προώθηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με logistics

n Προώθηση των εργαλείων χρηματοδότησης απευθείας από προγράμματα της Ε.Ε.

n Προώθηση της τυποποίησης στην ελληνική αγορά logistics, καθώς και για:

• τον ορισμό διακυβέρνησης σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοσίου στα logistics και

• τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics.

Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως πάροχο σχετικών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας.

Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου προσδιορίστηκαν 35 επί μέρους δράσεις, σε κάθε μία από τις οποίες αναλύεται η τρέχουσα κατάσταση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής, οι δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, ο υπεύθυνος και εμπλεκόμενος φορέας, ο προϋπολογισμός, η πηγή χρηματοδότησης και η περίοδος εφαρμογής (έναρξη – λήξη) της δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις Ομάδες Εργασίας συμμετέχει εξειδικευμένο προσωπικό του δημοσίου τομέα. Μέλη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες δύναται να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας της Ομάδας Εργασίας.