Παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα του λιμένα Βόλου αποφάσισε πρόσφατα το Δ.Σ. της ΟΛΒ Α.Ε. Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η προμήθεια ενός περονοφόρου οχήματος δυναμικότητας 15 τόνων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη προμήθεια μηχανήματος μεταφοράς φορτίων από το έτος 1999, ενώ η δυναμικότητα του υπό προμήθεια μηχανήματος είναι ίση με το μεγαλύτερης δυναμικότητας περονοφόρο όχημα του Οργανισμού, αυξάνοντας έτσι τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Επίσης, έγινε πρόσφατα η υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου γερανού δυναμικότητας 120 τόνων και ενός μηχανήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των κινήσεων δύο ηλεκτροκίνητων γερανών η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων την εγκατάσταση inverter, με πολύ θετικές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των γερανών όσο και στην κατανάλωση ενέργειας. Η παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από πόρους που εξασφαλίστηκαν από το ΠΔΕ.

Παράλληλα με τα παραπάνω, συντάσσεται μελέτη για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέου τύπου λαμπτήρες τύπου LED για το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων, προς μείωση του ενεργειακού κόστους.