Πιστοποίηση ΚΤΕΟ από άλλο κράτος της Ε.Ε.

Δευ, 17/09/2018 - 14:00

«Για την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου οποιασδήποτε κατηγορίας οχήματος, που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται τέλος τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04) €. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του ευρώ». Το παραπάνω προβλέπεται από πρόσφατη υπ. απόφαση (αριθμ. οικ. 53007/590) με την οποία συμπληρώνεται προγενέστερη υπ. απόφαση σχετική με τον καθορισμό των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων οχημάτων κάθε κατηγορίας από τα Δημόσια ΚΤΕΟ.