Νέο πλαίσιο παραβάσεων – προστίμων για οχήματα μεταφοράς επικινδύνων

Σάβ, 01/09/2018 - 02:00 Θάλεια Αγριμανάκη

Νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κυρώσεων για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων θεσπίστηκε με πρόσφατη υπ. απόφαση με σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα τεχνικά Παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ADR). Αυτό σημαίνει εντατικοποίηση των ελέγχων σε φορτηγά που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, τα οποία είναι ταξινομημένα είτε στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε Τρίτη χώρα και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

Με την ίδια απόφαση οι σχετικές παραβάσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των προστίμων, μεταξύ των οποίων και ο φορτωτής (αποστολέας) του επικίνδυνου εμπορεύματος.

Όπως και στις υπόλοιπες μεταφορές (κοινού φόρτου νωπών, κοντέινερ κ.λ.π.), οι παραβάσεις διαβαθμίζονται σε κατηγορίες σε σχέση με τη σοβαρότητά τους και τον κίνδυνο που εγκυμονούν και ανάλογες προς αυτή τη διαβάθμιση είναι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, η διαβάθμιση των παραβάσεων ορίζεται ως εξής: ΙΣΠ = Ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση, ΠΣΠ – Πολύ σοβαρή παράβαση, ΣΠ = Σοβαρή παράβαση.

Ύψος προστίμων και υπόχρεοι καταβολής

Στην απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι πίνακες παραβάσεων στους οποίους αναφέρονται τα πρόστιμα για κάθε μια παράβαση, το ύψος του προστίμου και ποιοι είναι υπόχρεοι για την καταβολής τους, όπως μάλιστα αναφέραμε παραπάνω, σε αρκετές παραβάσεις, υπόχρεοι για την καταβολή προστίμου δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης ή (και) οδηγός του οχήματος, αλλά και ο αποστολέας του επικίνδυνου εμπορεύματος. Αναλυτικά, όλοι οι πίνακες των παραβάσεων, προστίμων, υπόχρεων καταβολής, παρατίθενται στη διπλανή σελίδα. Περιληπτικά να αναφέρουμε εδώ τα υπόχρεα πρόσωπα και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν ως εξής:

(α) Ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση (ΙΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο χίλια (1000) ευρώ, στον αποστολέα πρότιμο χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ.

(β) Πολύ σοβαρή παράβαση (ΠΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο εξακόσια (600) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ, στον αποστολέα πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ.

(γ) Σοβαρή παράβαση (ΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ, στον αποστολέα πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. Όπου τα πρόσωπα στα οποία βεβαιώνεται μία παράβαση ταυτίζονται, επιβάλλεται το ανώτερο εκ των προστίμων για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων ανά υπόχρεο πρόσωπο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και καταλογίζει συνολικό διοικητικό πρόστιμο. Εφόσον καταβάλλεται επιτόπου, το συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ισούται με το πρόστιμο που προβλέπεται για την σοβαρότερη παράβαση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις της ίδιας απόφασης.

Περιοχές και χώροι ελέγχου

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς, καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου και δεν υπερβαίνουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Οι χώροι στους οποίους ελέγχονται τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς παραμονής του οχήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα εφόσον χρειαστεί και τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εργασίες για την άρση των τυχόν μη συμμορφώσεων ή την πιθανή εκφόρτωση του εμπορεύματος. Η ευθύνη για την επιλογή των χώρων ελέγχου ανήκει στις αρχές ελέγχου σύμφωνα με την κατά τόπον αρμοδιότητά τους.

Εξάλλου, οι αρχές ελέγχου, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για τη διενέργεια των ελέγχων της παρούσας απόφασης. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να διασυνδέονται με τα νομίμως λειτουργούντα αρχεία-μητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε κάθε διασυνδεδεμένο με αυτά αρχείο-μητρώο, όπως έγινε με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελευσίνα (διάβαζε Τ.Τ. τεύχος Αυγούστου, σελ. 10). Σημειώνεται τέλος, ότι μεταξύ των κυρώσεων περιλαμβάνεται και η ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του.