Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των Logistics

Παρ, 21/09/2018 - 14:00

Με μια σειρά αποφάσεων των Γ.Γ. του υπ. Υποδομών και Μεταφορών Θανάση Βούρδα συγκροτήθηκαν ξεχωριστές ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των επί μέρους δράσεων όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής τον Ιούλιο του 2017. Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν και το έργο που αναλαμβάνουν έχουν ως εξής:

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική με σκοπό την πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics, σύμφωνα με την περιγραφή, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο Actiοn Plan για την Εφοδιαστική. Το Έργο της Ομάδας ολοκληρώνεται στις 3/9/2018.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (16) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, με τίτλο: «Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics, eCMR» με σκοπό την Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics, eCMR, σύμφωνα με την περιγραφή, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική. Περαιτέρω, η ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικές με τη βέλτιστη εφαρμογή αυτής. Το Έργο αυτής της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 29/6/2020.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (3) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Eφοδιαστική, με τίτλο: «Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας». Η συγκεκριμένη επιτροπή παρακολουθεί τα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική. Το Έργο της ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (24) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, με τίτλο: «Δημιουργία κέντρων agrologistics». Ομοίως, το Έργο της Ομάδας είναι η υποβοήθηση της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη δράση και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Το Έργο της Ομάδας ολοκληρώνεται στις 1/10/2019.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (34) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, με τίτλο: «Ανάπτυξη πρακτικών city logistics». Πέρα από την ευθύνη παρακολούθησης των σταδίων εφαρμογής και των δεικτών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η ομάδα εργασίας, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικές με τη βέλτιστη υλοποίηση της δράσης. Το Έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (22) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, με τίτλο: «Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού δικτύου» με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής για την υλοποίηση αυτής της Δράσης. Το Έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 31/12/19.

n Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης (36) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική, με τίτλο: «Ανανέωση του στόλου φορτηγών οχημάτων» με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής για την υλοποίηση αυτής της Δράσης, σύμφωνα με την περιγραφή, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα στάδια εφαρμογής και τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική. Το Έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 02/03/19.

Τις παραπάνω Ομάδες Εργασίας συγκροτούν ανώτερα στελέχη του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, προϊστάμενοι Τμημάτων, εξειδικευμένα στελέχη άλλων υπουργείων και δημόσιων Οργανισμών, στελέχη Τελωνειακών Διευθύνσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, σχεδόν όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής (Ροδόπουλος Νίκος, Σκαμάγκος Θεόδωρος, Βιτσαράς Μανώλης, Γρηγορόπουλος Διονύσης, Σκουλικίδης Πέτρος, Κενανίδης Απόστολος και Δουμάνη Αργυρώ) κ.α.