Τροχοί & TIR

Διακριτικά εκμισθωμένων ΕΙΧ με οδηγό από Τουριστικά Γραφεία

Με αυτοκόλλητη λωρίδα στο μπροστινό παρμπρίζ και πίσω θα ξεχωρίζουν τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτό κίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό. Συγκεκριμένα με απόφαση του υπ. Μεταφορών και για τη δ
Τετάρτη 21/11/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με αυτοκόλλητη λωρίδα στο μπροστινό παρμπρίζ και πίσω θα ξεχωρίζουν τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτό κίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό. Συγκεκριμένα με απόφαση του υπ. Μεταφορών και για τη διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων οργάνων ελέγχου ορίζεται ότι:

1. Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων να εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας, αυτά πρέπει να φέρουν:

α. επικολλημένη, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, στο άνω διαφανές μέρος του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα και καθ΄όλο το μήκος αυτού οριζόντια αυτοκόλλητη λωρίδα μπλε χρώματος, πλάτους οκτώ εκατοστών (8cm) με τυπωμένη την επωνυμία ή και τον διακριτικό τίτλο (αν υπάρχει) της επιχείρησης της περιπτ. 1 της υποπαρ. Η.2. του άρθρου πρώτου τουν.4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα. Η αυτοκόλλητη λωρίδα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να καταστρέφεται όταν γίνεται προσπάθεια αποκόλλησής της από τον ανεμοθώρακα, είναι αδιάβροχη και το χρώμα της δεν πρέπει να αλλοιώνεται.

2. Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου, ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς:

i. Τα στοιχεία του εκμισθωτή.

ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή.

iii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.

iv. To τίμημα της μίσθωσης

ν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

vi. Η ημερομηνία και η ώρα κατάρτισής της

νii. Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της μίσθωσης.

viii. To σημείο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος.

ix. To σημείο επιβίβασης του μισθωτή.

3. α. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται η εκμίσθωση του οχήματος σε άλλο μισθωτή.

β. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης σε χρόνο μικρότερο της συμφωνημένης και αναγραφόμενης στη σύμβαση διάρκειας, δεν επιτρέπεται νέα εκμίσθωση του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης και εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης κατά τα οριζόμενα της παραγρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018 (Α’/59).

4. Για παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’/222) όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Η παραπάνω απόφαση δεν έχει ισχύ (εξαιρούνται) για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό που μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο πελάτες τουριστικών γραφείων σύμφωνα με το τυπικά προκα θορισμένο πρόγραμμα ταξιδιού τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που τους έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο και εταιρειών και συνεταιρισμών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’/38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’/82).

Κινητήρες ταξί

Με απόφαση του υπ. Μεταφορών αντικαθίσταται η ρύθμιση σχετικά με τον κυβισμό των ΕΔΧ και πλέον ορίζεται ότι:

 Τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους. Εξάλλου, ως προς το χρώμα, ορίζεται ότι πρέπει να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

PreviousNext