Χρηματοδότηση 6,4 εκ. για τη «Διακίνησις Α.Ε.»

Δευ, 18/02/2019 - 10:23

Στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με το ποσό των 6,4 εκ. ευρώ προβαίνει η «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ Αποθηκεύσεις  - Μεταφορές – Συσκευασίες», έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR» με το ποσό αυτό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 99,99% θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες» αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.900 χιλ. ευρώ με σκοπό την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών της, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €), ήτοι από δύο ευρώ (2,00 €) σε ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, και β) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.400 χιλ. ευρώ.  με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 0,80 ευρώ εκάστη.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες» θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί νεοσύστατη 100% θυγατρική εταιρεία της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστη. Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας θα είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

Η ως άνω θυγατρική εταιρεία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπέγραψε την Πέμπτη 14/02/2019, συμφωνητικό με το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR», με σκοπό τη χρηματοδότησή της μέσω έκδοσης μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως 6.400 χιλ. ευρώ το συνολικό ποσό του οποίου θα διοχετευτεί για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

Με βάση τα παραπάνω, «η στρατηγική συνεργασία με το διεθνές επενδυτικό σχήμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο, καθώς: ενισχύεται ένας εκ των βασικών πυρήνων δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ που είναι τα 3PL logistics στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, ενώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συντελέσει στην ενίσχυση της καθαρής θέσης αυτής, στην απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων και στην εδραίωση του στρατηγικού της ρόλου στον κλάδο των logistics της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε..