Σημάδια κόπωσης στις χερσαίες μεταφορές

Πέμ, 04/04/2019 - 08:00
Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών - κλάδος 49 Nace rev.2, Έτος βάσης (2015=100,0).

Σε κάμψη βρέθηκαν οι χερσαίες μεταφορές το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017 παρουσιάζοντας μείωση 2,4%, έναντι αύξησης 11,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Αυτό επηρέασε το μέσο ετήσιο δείκτη, ο οποίος παρουσίασε οριακή αύξηση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Ομοίως, σημάδια κόπωσης εμφάνισε και ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, ο οποίος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 17,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Συνέπεια αυτής της κάμψης, ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,1% το 2018 σε σύγκριση με το 2017

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ με την επεξήγηση ότι οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου της επιχείρησης και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών αυτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην αγορά, σε όρους αξίας.

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπτώσιμους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνει τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης.