Με νέα μορφή τα πιστοποιητικά ADR

Τρί, 02/07/2019 - 08:00

Σε νέα μορφή εκτυπώνονται από τις 24 Ιουνίου 2019 τα πιστοποιητικά οδηγών ADR, τα οποία έχουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και φέρουν προεκτυπωμένο αύξοντα αριθμό πάνω στην πλαστική κάρτα του πιστοποιητικού. Τα νέα πιστοποιητικά εκτυπώνονται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού εκτυπωτή, ενώ η προμήθεια και κατανομή των καρτών επί των οποίων θα εκτυπώνονται τα πιστοποιητικά οδηγών ADR θα υλοποιούνται κεντρικά από το Υπουργείο για λόγους ομοιογένειας, διατήρησης του βαθμού ασφαλείας τους και ιχνηλασιμότητας.

Ειδικότερα, το νέο πιστοποιητικό φέρει τα εξής:

1. κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές χρώματος μπλε και στις δύο όψεις του

2. γραφικά μορφής κίονα και ακροκέραμου στην εμπρόσθια όψη

3. γραφικά μορφής ακροκέραμου και αμφορέα στην πίσω όψη

4. μικροεκτύπωση με το λεκτικό: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ADR ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ» και στις δύο όψεις κάτω από κάθε επικεφαλίδα

5. αύξοντα αριθμό κάρτας στην πίσω όψη (κάτω δεξιά)

6. χαρακτηριστικό ολόγραμμα hot stamp στην πίσω όψη (κάτω αριστερά)

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

1. οι παραπάνω αλλαγές αφορούν μόνο στο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται στη χώρα μας

2. οι διαστάσεις του πιστοποιητικού, όπως και οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες παραμένουν ως είχαν στο παλιό πιστοποιητικό και είναι κοινές για όλες τις συμβαλλόμενες χώρες στη Συμφωνία ADR

3. τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την 2406-2019 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι υποψήφιοι οδηγοί ADR δύνανται να προσκομίζουν τη φωτογραφία και την υπογραφή τους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο jpeg), προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ADR.