Τροχοί & TIR

Δαπάνες που βαρύνουν τους μετόχους των ΚΤΕΛ

Οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές οδηγού και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν επιβαρύνουν την ΚΤΕΛ ΑΕ. Αυτό αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1659/Β/2019) του υπ. Μεταφορών με την οποία τροποπο
Τρίτη 16/07/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές οδηγού και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν επιβαρύνουν την ΚΤΕΛ ΑΕ. Αυτό αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1659/Β/2019) του υπ. Μεταφορών με την οποία τροποποιείται η παλαιότερη.

Έτσι, με τη νέα απόφαση (Αριθμ. οικ. 33800/1491/2019), ορίζεται πως τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει και οι λειτουργικές δαπάνες του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση και φύλαξη του οχήματος), πλην των πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων με αυτές ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τις Α.Ε. Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται εκ νέου οι δαπάνες που επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο (ΚΤΕΛ ΑΕ) και πλέον περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας και το επίδομα άνευ εισπράκτορα.

Συγκεκριμένα, με την τελευταία τροποποίηση ορίζεται ότι από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.) αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι εξής δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο: - Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών της δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης. Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων, αποζημίωση για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, επίδομα άνευ εισπράκτορα κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυμένων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε. Οι εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΤΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αποδοχών των προηγούμενων εδαφίων, το χαρτόσημο ΟΓΑ, για όλο το προσωπικό, εξαιρουμένου μόνο εκείνου του προσωπικού που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι στολές του προσωπικού κινήσεως, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των νομικών συμβούλων. Ειδικά προκειμένου περί ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές, δεν αφαιρούνται οι καταβαλλόμενες στους δικαιούχους τακτικές αποδοχές των πάσης φύσεως οδηγών καθώς και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, το χαρτόσημο και οι εισφορές υπέρ ΟΓΑ.

Για τον καθορισμό, εξάλλου, της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πίνακας συντελεστών δαπανών λεωφορείου κατά κλάση, τύπο και ηλικία, καθώς και οι συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο που αντιστοιχεί στη χιλιομετρική αποζημίωση.

Οι πίνακες της παλαιότερης απόφασης (ΦΕΚ 3067/Β/2013) που κατηγοριοποιούν τα λεωφορεία κατά κλάση, αριθμό θέσεων, ηλικία κ.λπ εξακολουθούν να ισχύουν και να προσδιορίζουν τον συντελεστή δαπανών του κάθε ενταγμένου λεωφορείου.

Η μόνη αλλαγή που επέρχεται με την πρόσφατη τροποποίηση είναι αυτή που ορίζει ότι «με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε., ο συντελεστής δαπανών δύναται, για λεωφορεία ΚΛΑΣΗΣ 5 άνω των 23 ετών, ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές, να παραμένει στο 1,20».

PreviousNext