Προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών φορτηγών και λεωφορείων

Παρ, 05/07/2019 - 11:00

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και η κυκλοφοριακή τους σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. Με την απόφαση αυτή δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης των λεωφορείων, των διαφόρων τύπων φορτηγών, βυτιοφόρων αλλά και των αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, δημιουργούνται τρεις κατηγορίες σταθμών, οι οποίοι ταξινομούνται ανάλογα ως εξής:

α) Με την ωφέλιμη επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε:

1. Μικρού μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερο ή ίσο των 1.000 m2.

2. Μεσαίου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερο από 1.000 m2 και μικρότερο ή ίσο των 3.500 m2.

3. Μεγάλου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας χώρου στάθμευσης μεγαλύτερο από 3.500 m2.

β) Με τη διαμόρφωση τους σε:

1. Στεγασμένους.

2. Υπαίθριους.

Οι κυκλοφοριακές συνδέσεις του σταθμού με τις δημόσιες οδούς κυκλοφορίας οχημάτων και ο χώρος αναμονής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μεταξύ των διαφόρων θέσεων στάθμευσης του σταθμού, ούτε για τον ελιγμό των οχημάτων. Η ρύθμιση κυκλοφορίας και οι ελιγμοί πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις θέσεις στάθμευσης. Απαγορεύεται η οπισθοπορεία ως κίνηση για την είσοδο ή την έξοδο οχήματος από τον σταθμό.

Για σταθμούς μικρού μεγέθους (χωρίς συσκευές ελέγχου με μπάρες) ο χώρος αναμονής πρέπει να επαρκεί για την αναμονή δύο (2) τουλάχιστον οχημάτων σε σειρά ή παράλληλα και αποτελείται από μια (1) θέση διαστάσεων 3 x 12 m και μια (1) θέση διαστάσεων 3 x 16 m ή δυο (2) θέσεις διαστάσεων 3 x 12 m αντίστοιχα.

Για τους σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους προβλέπεται για ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς συσκευές ελέγχου με μπάρες) κατ' ελάχιστο μια (1) θέση αναμονής διαστάσεων 3 x 16 m και μια (1) θέση αναμονής διαστάσεων 3 χ 21 m σε παράλληλη διάταξη, ή δυο (2) τουλάχιστον θέσεις αναμονής διαστάσεων 3x16 m σε σειρά, ανά 40 θέσεις στάθμευσης.

Αν η είσοδος στο σταθμό ελέγχεται από συσκευές με μπάρες ο χώρος αναμονής υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά ανά τριάντα (30) θέσεις στάθμευσης. Οι μπάρες εισόδου πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς μετά το χώρο αναμονής και σε καμία περίπτωση επί της εισόδου. Ορίζεται, επίσης, ότι:

α. το ελάχιστο πλάτος κάθε θέσης στάθμευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3,5 m.

β. Το ελάχιστο μήκος κάθε θέσης στάθμευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά ένα 1 m τουλάχιστον από το μήκος του τύπου οχήματος για το οποίο προορίζεται.

Εγκαταστάσεις

Εντός του σταθμού είναι επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου για την πλύση ή τη λίπανση ή τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η κάθε εγκατάσταση ελέγχεται και αδειοδοτείται από την αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία.

Εντός του σταθμού είναι επιτρεπτή η ύπαρξη και άλλων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, εφόσον εξασφαλίζεται γι' αυτές ο σχετικός χώρος, οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της νομοθεσίας που αφορούν τις εγκαταστάσεις αυτές και δεν επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. Κάθε συμπληρωματική εγκατάσταση βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο και αποτελεί μία ενιαία ενότητα χωροταξικά, ανεξάρτητη του χώρου στάθμευσης, αλλά και κάθε άλλης συμπληρωματικής εγκατάστασης. Τα όρια της εγκατάστασης σημαίνονται ευκρινώς και συνίσταται η χρήση περίφραξης, κιγκλιδωμάτων, τοιχίων ή τοίχων, δενδροφυτεύσεων ή άλλων τεχνητών διαχωριστικών και ευκρινών σημείων εισόδου - εξόδου των οχημάτων προς τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σταθμού. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η κείμενη νομοθεσία για τις κατά περίπτωση συμπληρωματικές εγκαταστάσεις. Η επιφάνεια της συμπληρωματικής εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια του σταθμού.

Για την πρόσβαση των οχημάτων στις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται οι κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι λωρίδες κυκλοφορίας του χώρου στάθμευσης.

Τέλος, απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τη χωροταξία του σταθμού, τις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, τη σήμανση, την ασφάλεια κ.λ.π. Περισσότερα, στο ΦΕΚ 2192/Β/7-Ιουνίου-2019.

Θάλεια Αγριμανάκη