Καθορισμός σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Δευ, 12/08/2019 - 08:00
 Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης επί οδοστρώματος

Νέο κεφάλαιο για τις αστικές μετακινήσεις ανοίγει η απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού της προηγούμενης κυβέρνησης με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Οι (ενσύρματοι) σταθμοί φόρτισης κατηγοριοποιούνται βάσει τριών κύριων χαρακτηριστικών:

α) Του επιπέδου φόρτισης (charging level), που αναφέρεται στο επίπεδο ισχύος του σταθμού φόρτισης ή του ρευματοδότη (charging outlet).

β) Της μεθόδου φόρτισης (charging mode), που αναφέρεται στον τρόπο διασύνδεσης του ηλεκτρικού οχήματος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και επικοινωνίας μεταξύ οχήματος και σημείου επαναφόρτισης.

γ) Του τύπου του σταθμού φόρτισης ή του ρευματολήπτη του οχήματος (type of a charging station or vehicle inlet), που περιγράφει το βύσμα (plug) και τον συνδετήρα (connector) που χρησιμοποιείται. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποίηση CE και οι προϋποθέσεις σύνδεσής τους με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) να διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ηλεκτροδοτήσεων. Η ενημέρωση των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης και πραγματοποιείται μέσω «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης καταγράφονται και συλλέγονται προς κοινοποίηση στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατ’ ελάχιστον τα εξής δεδομένα:

α) η γεωγραφική θέση (διεύθυνση, συντεταγμένες),

β) η διαθεσιμότητα (σε τρέχον χρόνο),

γ) ο τύπος και αριθμός συνδέσμων και βυσμάτων,

δ) η μέθοδος φόρτισης και η εγκατεστημένη ισχύς,

ε) το ωράριο λειτουργίας,

στ) ο τρόπος πληρωμής και χρέωσης,

ζ) τα στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή.

Σημεία εγκατάστασης σταθμών φόρτισης

Οι συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων που εγκαθίστανται σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών, για λόγους χωροταξικούς και οδικής ασφάλειας εγκαθίστανται:

α) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία του κοινόχρηστου οδικού δικτύου σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, στα οποία επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων παράλληλα ή κάθετα στον άξονα της οδού, όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στην Εικόνα 1.α, καθώς και επί του πεζοδρομίου, καταλαμβάνοντας τμήμα του πλάτους του και τα οποία είναι οριοθετημένα και σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού,

β) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός δημοσίων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των οδηγών αυτών (χημικές τουαλέτες κ.λπ.), που χωροθετούνται σε επιλεγμένες χιλιομετρικές θέσεις κατά μήκος του κοινόχρηστου οδικού δικτύου σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και τα οποία είναι οριοθετημένα,

γ) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, τερματικών σταθμών ή σταθμών μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών και τα οποία είναι οριοθετημένα.

δ) Σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

ε) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) κατά μήκος τμημάτων αυτοκινητοδρόμων ή/και οδικών τμημάτων που περιλαμβάνονται εντός των ορίων έργων που έχουν ανατεθεί με Σύμβαση Παραχώρησης.