Χωρίς αλλαγές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται οι διεθνείς οδικές μεταφορές προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31/12/2020, παρά το γεγονός ότι από 1/2/20 το H.B. αποτελεί τρίτη χώρα.

Για το θέμα αυτό, εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών αναφέρει τα παρακάτω:

Η Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, στη διάρκεια της οποίας τα μέρη θα διαπραγματευθούν τη μελλοντική τους σχέση. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μια φορά, για διάστημα μέχρι δύο ετών. Κατά τη διάρκειά της εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προς το ΗΒ οι κανονισμοί (ΕΚ) 1072 και 1073/2009 για την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, και οι κανονισμοί (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014 για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών και τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος). Συνεπώς, δεν επέρχεται καμιά αλλαγή στους όρους διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και ενδομεταφορών από Έλληνες μεταφορείς στο Η.Β. και από μεταφορείς του Η.Β. στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα, επισημαίνονται τα εξής για τη μεταβατική περίοδο:

(α) Κοινοτικές άδειες που έχουν εκδοθεί στο Η.Β. εξακολουθούν να ισχύουν για την πραγματοποίηση των διεθνών μεταφορών και ενδομεταφορών του κανονισμού 1072/2009 και 1073/2009 στην Ελλάδα. Ελληνικές κοινοτικές άδειες ισχύουν για την πραγματοποίηση αυτών των διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και ενδομεταφορών στο Η.Β.

(β) Κάρτες οδηγού ψηφιακού ταχογράφου του Η.Β. αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και κάρτες οδηγού που έχουν εκδοθεί από την Ελλάδα (και όσες εκδόθηκαν με διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής από άλλο κράτος μέλος) αναγνωρίζονται στο Η.Β.

(γ) Οδηγοί κοινοτικών οχημάτων που είναι υπήκοοι Η.Β. δεν απαιτείται να διαθέτουν την βεβαίωση οδηγού του άρθρου 5 κανονισμού 1072/2009. Πρόκειται για τη βεβαίωση που εκδίδει κάθε κράτος-μέλος σε οποιοδήποτε μεταφορέα, ο οποίος είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας και στο κράτος μέλος αυτό απασχολεί νομίμως οδηγό που δεν είναι υπήκοος κράτους-μέλους ούτε επί μακρόν διαμένων κατά την έννοια της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, ή χρησιμοποιεί νομίμως οδηγό που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους ούτε επί μακρόν διαμένων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας και που έχει τεθεί στη διάθεση του μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών που έχουν θεσπιστεί στο εν λόγω κράτος-μέλος .

Για οδηγούς κοινοτικών οχημάτων που είναι υπήκοοι Η.Β. δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση οδηγού.