Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποφάσισε την εισαγωγή νέων ενιαίων/ενοποιημένων παράβολων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου τόσο των πολιτών που εκδίδουν/πληρώνουν e-παράβολα όσο και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιμοποιούν και τα δεσμεύουν. Από 10 Φεβρουαρίου 2020 θα είναι διαθέσιμα τα νέα παράβολα.

Η νέα κατηγορία παράβολων που εισάγεται (χωρίς να καταργούνται τα παλαιά) αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω και είναι:

«Φορέας ∆ηµοσίου» → «Υποδομών και Μεταφορών / Άδειες Οδήγησης»

«Κατηγορία Παράβολου» → «Ενιαίο - Ενοποιημένο παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο»

«Τύπος Παράβολου»    [32] Ενοποιημένο - Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2
                                           ή Α ή Β) 48,00€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος
                                           χαρτοσήμου 18,00€) 

                                          [33] Ενοποιημένο - Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β)
                                          57,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήμου
                                          27,02€) 

                                          [34] Ενοποιημένο - Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D,
                                          C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου
                                          30,00€ και τέλος χαρτοσήμου 90,15€) 

                                          [35] Ενοποιημένο - Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D,
                                          C1E, CE, D1E, DE) 138,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και
                                          τέλος χαρτοσήμου 108,15€) 

                                          [36] Ενιαίο - Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00€

                                          (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00€ και

                                          τέλος χαρτοσήμου 18€) 

                                          [37] Ενιαίο - Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή - Απώλεια 69,02€

                                          (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και απώλεια ή κλοπή 30,00€ και τέλος

                                          χαρτοσήμου 9,02€) 

                                          [38] Ενιαίο - Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά - Αλλοίωση 39,02€

                                          (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήμου 9,02€) 

Επισημαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – Άδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.