Τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός των σπουδών.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΔΕΑL) είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων.

«Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των logistics. Το ΠΜΣ ΔEAL απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics».

Κατηγορίες Πτυχιούχων – Διάρκεια

Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται με απόφαση της ΣΤ, κατά περίπτωση, αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

Το Π.Μ.Σ. ΔΕΑL διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος με πλήρη παρακολούθηση είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει: (α) την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και (β) την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, συστήνεται η παρακολούθηση σεμιναρίων σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις του Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που οργανώνονται από το πρόγραμμα. Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

390_foto_29b_0.jpg

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ΔΕΑL ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.